Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 juni 2012
gepubliceerd op 05 oktober 2012

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029408
pub.
05/10/2012
prom.
28/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op de oproep tot kandidaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 5 maart 2012;

Overwegende dat de mandaten van de leden die in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van ideologische en filosofische strekkingen zetelen, werden hernieuwd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra;

Overwegende dat de leden aan de bij de decreet- en verordeningsbepalingen vastgestelde benoemingsvoorwaarden voldoen;

Overwegende dat het onmogelijk was om aan de voorschriften van de artikelen 2, eerste lid, en 3, § 1, eerste lid van het voormelde decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten te voldoen, gelet op het geringe aantal vrouwelijke kandidaten (alle oproepen tot kandidaten inbegrepen) en, bijgevolg, op de noodzakelijkheid de kandidaten op grond van hun ervaring en bekwaamheid te kiezen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Tot werkend lid van de Commissie voor de culturele centra worden benoemd : 1° als deskundige die het bewijs levert van zijn/haar bevoegdheid of zijn/haar ervaring op één van de gebieden bedoeld in artikel 68, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector : - Céline LEFEBVRE; - Cécile MARTIN; - Nadège ALBARET; - Marylène TOUSSAINT; 2° als beroepsmens die het ambt van animator-directeur in een erkend cultureel centrum uitoefent : - Jacques-Yves LE DOCTE; - Jérôme WYN; - Olivier VAN HEE; - Marc BAEKEN; - Lucien BAREL; - Englebert PETRE; 3° als deskundige die het bewijs levert van zijn/haar bevoegdheid of zijn/haar ervaring op het cultureel gebied en die afkomstig is uit : a) culturele diensten van de verschillende Franstalige provincies : - Estelle DENOEL; - Olivier FIEVEZ; - Eric GELHAY; - Myriam GOUMET; b) de culturele diensten van de Franse Gemeenschapscommissie : - Janine LE DOCTE;c) de raad van bestuur van een erkend plaatselijk of gewestelijk cultureel centrum : - Christian BOUCQ; - Didier CAILLE; d) de Vereniging van Steden en Gemeenten : - Caroline FRANCOTTE;4° als vertegenwoordiger van een erkende representatieve gebruikersorganisatie die actief is in de sectoren van culturele centra : - Pascal DUPONT; - Michel GELINNE. § 2. De volgende leden zetten hun mandaat voort van werkend lid van de Commissie voor de culturele centra, als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking : - Corinne VANVOLSEM (CDH); - Luc DECHARNEUX (MR); - Claude FAFCHAMPS (PS); - Jean-François MITSCH (ECOLO).

Art. 2.§ 1. Benoemd worden tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de culturele centra : 1° als deskundige die het bewijs levert van zijn/haar bevoegdheid of zijn/haar ervaring op één van de gebieden bedoeld in artikel 68, 1°, van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten : - Matteo SEGERS; - Gwendoline D'HUART; 2° als beroepsmens die het ambt van animator-directeur in een erkend cultureel centrum uitoefent : - Pierre STEMBERT; - Catherine SCUROLE; 3° als deskundige die het bewijs levert van zijn/haar bevoegdheid of zijn/haar ervaring op het cultureel gebied en die afkomstig is uit : a) culturele diensten van de verschillende Franstalige provincies : - Laurence DEPREZ; - Luc NAVET; - Fabienne SCANDOLO; b) de culturele diensten van de Franse Gemeenschapscommissie : - Philippe LEGRAIN;c) de raad van bestuur van een erkend plaatselijk of gewestelijk centrum : - Jean-François MITSCH;4° als vertegenwoordiger van een erkende representatieve gebruikersorganisatie die actief is in de sectoren van culturele centra : - Liesbeth VANDERSTEENE; - Laurence VAN OOST; 5° als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking : - Martine LAHAYE (PS). § 2. De volgende leden zetten hun mandaat van plaatsvervangend lid van de Commissie voor de culturele centra voort, als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking : - Michel COHEN (CDH); - Paul FAUCONNIER (ECOLO).

Art. 3.De in artikel 1, § 1, en in artikel 2, § 1, 1°, 2°, 3° en 4° bedoelde leden worden voor een mandaat van vijf jaar benoemd.

De mandaten van de in artikel 1, § 2, en in artikel 2, § 1, 5° en § 2 bedoelde leden worden hernieuwd overeenkomstig artikel 2, derde lid, van het voormelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2012.

Brussel, 28 juni 2012.

Mevr. F. LAANAN

^