Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor amateurtoneel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de niet-klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029426 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de hulpverlening aan het stripverhaal type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het boek type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012027094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012027095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012027105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definitief aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een landbouwgebied te Yvoir type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012027124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de artikelen 9 en 18 van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socioculturele sectoren van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2012, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2012 tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2012, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2000 tot oprichting van de Hoge Raad van het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF ertoe wordt gemachtigd elke test voor een DAB+-uitzending op blok 12B uit te voeren op aanvraag van elke dienstenuitgever van een audiovisuele klankmediadienst van de Franse Gemeenschap van België type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de VZW « Coordination des Associations de Seniors » als Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven zonder dat een andere Gemeenschap wordt belet haar eigen beleid inzake uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad van het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 houdende delegatie van bevoegdheden inzake de organisatie van het gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 mei 1999 houdende toepassing van artikel 28 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de projecten ter bevordering van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor het jaar 2012

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010 tot instelling van een graspremieregeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012203836 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012203835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012203839 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012203838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 juli 2012 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Lessen ten gunste van de Télévie type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203904 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 december 2009 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten bij onthaal in een gezin type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de beoordeling van de grensoverschrijdende gevolgen van de plannen en programma's bedoeld in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw Patrimonium en Energie type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203928 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Yvoir type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203929 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203927 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société wallonne des Eaux"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012203971 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 20 maart 2008 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012203974 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2010 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en Erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012204091 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012204092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012204094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor individuele integratiehulp van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012204093 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, opvang en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012205042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 januari 2012 betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2012 pub. 13/02/2013 numac 2013031067 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personeelsformatie van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
^