Etaamb.openjustice.be
Decreet van 11 januari 2008
gepubliceerd op 14 maart 2008

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029129
pub.
14/03/2008
prom.
11/01/2008
ELI
eli/decreet/2008/01/11/2008029129/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2008. - Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, wordt goedgekeurd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding, onder voorbehoud van de volgende wijzigingen : 1) in artikel 41, eerste lid, van het bovenvermelde besluit, wordt het woord "negen" vervangen door het woord "elf" en in het eerste lid, 3°, worden de woorden "een deskundige die het bewijs levert van zijn bevoegdheid of zijn ervaring op het gebied van het stripverhaal" vervangen door de woorden "drie deskundigen die het bewijs leveren van hun bevoegdheid of hun ervaring op het gebied van het stripverhaal";2) in artikel 68, eerste lid, van het voornoemde besluit, wordt het woord "vijfentwintig" vervangen door het woord "zevenentwintig" en in het eerste lid, 3°, wordt het woord "acht" vervangen door het woord "tien" en de volgende letters toegevoegd : « d) een afkomstig uit de « Union des Villes et Communes de Wallonie »; e) een afkomstig uit de Vereniging van de Stad en de Gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;" 3) in het voornoemd besluit, worden de volgende bepalingen toegevoegd na artikel 68 : « HOOFDSTUK VI.- Sector van de digitale kunsten Afdeling 1. - De Commissie voor de digitale kunsten

Art. 68bis.§ 1. De Commissie brengt elk advies, elke aanbeveling of elk voorstel uit over het beleid gevoerd inzake digitale kunsten, en inzonderheid wat betreft de aanvragen om creatie-, productie-, verspreidings- en promotiesteun voor digitale kunstwerken, over de aanvragen tot subsidiëring of tot sluiting van overeenkomsten voor structuren of activiteiten in verband met digitale kunsten. § 2. De Commissie bestaat uit elf stemgerechtigde werkende leden benoemd door de Regering overeenkomstig artikel 3 van het decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector en verdeeld als volgt : 1° zes beroepsmensen uit de sector van de digitale kunsten die meer specifiek een van de volgende activiteiten uitoefenen : a) de creatie van digitale kunstwerken;b) de productie van digitale kunstwerken;c) de verspreiding van digitale kunstwerken;d) het kunstonderwijs;e) het wetenschappelijke en technologische onderzoek;f) het onderzoek inzake menselijke en sociale wetenschappen.2° een vertegenwoordiger van een erkende representatieve vereniging van gebruikers;3° vier vertegenwoordigers van alle ideologische en filosofische strekkingen.» Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 11 januari 2008.

De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs, Mevr. M. ARENA De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Vice-President, Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport, M. DAERDEN De Minister van Cultuur en de Audiovisuele Sector, Mevr. F. LAANAN De Minister van Jeugd en Onderwijs voor sociale promotie, M. TARABELLA De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van de Raad. - Ontwerp van decreet, nr. 479-1. - Commissieamendementen, nr. 479-2. - Verslag nr. 479-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 8 januari 2008.

^