Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera's door de politiediensten wordt aangegeven type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019012782 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019, wordt Mevr. Jessica DEPAUW, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 140/6, § 2, 2°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 04/06/2019 numac 2019012749 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 20/03/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012862 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten type ministerieel besluit prom. 10/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019030479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 60bis/3, § 2, 2° van het Wetboek der Successierechten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019202563 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 244.049 van 28 maart 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 april 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële « 1. Schendt artikel 14, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineer(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019202564 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 244.091 van 1 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 april 2019, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële v « Schendt artikel 19, eerste en tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12(...)

decreet

type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012504 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012667 bron vlaamse overheid Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012666 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012669 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018 type decreet prom. 03/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012668 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in uitvoering van het Verdrag van 's-Gravenhage en Verordening Brussel IIbis betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen type decreet prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202613 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de multilaterale Overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 type decreet prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202617 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL , gedaan te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014 (1)

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012703 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012723 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012724 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 04/06/2019 numac 2019012744 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en psycho-medisch-sociale centra. - Addendum type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het verkrijgen van het label voor schoolboeken, digitale hulpbronnen en pedagogische tools alsook de criteria van het erbij horende Handvest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012781 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de toelating tot arbeid voor activiteiten gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een seizoenarbeider, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de **** blauwe kaart

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012855 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 7 juni 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012924 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 5 september 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012925 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 22 mei 2018 tot 3 juni 2018 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot oprichting van een cel technische bijstand binnen het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202610 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van de Cel Ruimtelijke Ontwikkeling binnen de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202618 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019202619 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/04 -

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 mei 201 wordt mevrouw Aurore GUYETTE, te Schaarbeek, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie,(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019202520 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 april 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 april 2019, is beroep tot verniet Die zaak is ingeschreven onder nummer 7168 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019202521 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 mei 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 mei 2019, is beroep tot vernietiging Die zaak is ingeschreven onder nummer 7169 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019013030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2019, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie, als vertegenwoordigers van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019013031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 mei 2019, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN DORPE Johan benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...)

document

type document prom. -- pub. 04/06/2019 numac 2019202673 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten voor de aardgasmarkt (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Midenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18193 Deze selectie werd afgesloten op 14/03/2019. Er z(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^