Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 februari 2021
gepubliceerd op 10 maart 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021030457
pub.
10/03/2021
prom.
12/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel erfgoed, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 83;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de Commissie voor het Cultureel Erfgoed, ingesteld bij bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 17 juli 2020 is bekendgemaakt met het oog op de aanvulling van de verschillende adviesorganen die zijn ingesteld ter uitvoering van bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidaturen van Dames en Heren: BRIOT Benjamin CHANTRY Xavier van CLIPPELE Marie-Sophie DEGUELDRE Jacques DESAUVAGE Grégory GOFFIN Benoît KEYAERTS Cindy LEBECCA Fiona LEGGE Jacky LEGGE Robin LENTZEN Léa MAEDER Arnaud MEYER Marie ROUSMAN Corentin TEICHER Elie THOMAS Catherine WALLEZ Natacha Damien WATTEYNE François WELTER Overwegende dat deze aanvragen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van voornoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, verlengd tot en met 30 september 2020;

Dat zij alle ontvankelijk zijn omdat zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van voornoemd besluit; (...) Overwegende de vergelijking van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en gevoegd bij dit besluit, alsook met de adviezen uitgebracht door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van ditzelfde besluit;

Overwegend dat met betrekking tot de elementen opgesomd in de tabel in bijlage bij dit besluit, de voorwaarden om te worden benoemd, en voorzien in de artikelen 3, 4 en 83 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, worden vervuld door de volgende personen: BRIOT Benjamin, de CLIPPELE Marie-Sophie, DESAUVAGE Grégory, GOFFIN Benoît, LEBECQUE Fiona, LEGGE Jacky, LEGGE Robin, LENTZEN Léa, MEYER Marie, ROUSMAN Corentin, TEICHER Elie, THOMAS Catherine, WALLEZ Natacha en WELTER François;

Dat de bovengenoemde personen rechtsgeldig kunnen worden benoemd, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 05 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Cultureel Erfgoed, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur, wordt vervangen door : "Worden benoemd tot lid van de commissie voor cultureel erfgoed voor een periode van drie jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangers

1° in hun hoedanigheid van deskundige in musea en andere museale instellingen, waarbij ten minste één van hen respectief bevoegd is in

a) schone en toegepaste kunsten ;b) geschiedenis en archeologie c) wetenschap, technologie en natuurwetenschappen d) gespecialiseerde of regionale musea e) museologie f) pedagogische bemiddeling

a) FOUCART Julien DRAGUET Michel b) GAUTIER Guérand VANDERMENSBRUGGHE Claire-Marie c) MICHEL Christian PIRSON Chloé d) LOUREAU Serge PELTIER Florence e) CARLIER Aurore f) COISNE Mélanie GUISSET Jacqueline LAURENT Sophie

a) DESAUVAGE Grégory / b) ROUSMAN Corentin / c) REMY Christophe ONUCZAK Ludivine d) LEBECQUE Fiona / e) THOMAS Catherine f) MEDICI Florian / /

2° als deskundigen in particuliere archieven, waaronder :

a) acht deskundigen op het gebied van hedendaagse archivering, inzonderheid twee beroepsbeoefenaars die aan het hoofd staan van of de leiding hebben over een particulier archiefcentrum b) twee deskundigen op het gebied van informatie- en documentatiewetenschappen, en meer specifiek op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën

a) BOUDART Laurence PIRET Bérengère VANDERPELEN-DIAGRE Cécile Wahnon de Oliviera Olivia GEERKENS Eric ZAREBA Szymon WELTER François TEICHER Elie b) FRANCOIS Aurore TAVARES GOUVEIA Sara

LENTZEN Léa MEYER Marie WALLEZ Natacha

3° als deskundigen in etnologie en immaterieel cultureel erfgoed

BERHIN Michel COURTOY Mathieu DUBUISSON Laurent GOFFIN Benoît LEMPEREUR Françoise MATHIEU Clémence QUOILLIN Cécile VAN DE VOORDE Véronique VALENTINO Manuela

BRIOT Benjamin LEGGE Robin GESCHE-KONING Nicole /

4° als deskundigen op het gebied van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed, met inbegrip van :

a) vijf erfgoeddeskundigen, van wie ten minste één deskundig moet zijn op het gebied van : i) prehistorisch, protohistorisch of oud cultureel erfgoed ii) het artistieke of historische erfgoed van de Middeleeuwen en de moderne tijd iii) artistiek of historisch erfgoed van de negentiende en de twintigste eeuw iv) wetenschappelijk of technisch erfgoed v) etnologisch erfgoed.b) twee deskundigen op het gebied van conservatie-restauratie c) twee deskundigen met een doctorstitel of een bachelor- of mastergraad in de rechten

a) i) GILLET Evelyne ii) MAILLARD Monique iii) LAOUREUX Denis iv) WANSON Sonia v) LEGGE Jacky b) BRUYERE Denis TOURNEUR Francis c) DESSEILLES François de CLIPPELE Marie-Sophie


SMOLDEREN Alison BALACE Sophie CREPIN Marie-Hélène STELMES Anne MERCIER Emmanuelle VANHAUWERMEIREN Corinne /

5° als deskundigen met deskundigheid op een van de volgende gebieden:

a) culturele centra b) centra van expressie en creativiteit c) de uitvoerende kunsten d) plastische kunsten e) het recht f) endogene regionale talen g) de Franse taal

a) LEMAIRE Amik b) COEKELBERGHS Barbara c) JAGENEAU Dimitri d) LEJEUNE Anaël f) HERLIN Michèle


Art.2. Bij dit besluit worden de besluiten van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Musea en andere museale instellingen, de Raad voor Volkenkunde, de Raad van particuliere archiefcentra en de Commissie roerend cultureel erfgoed opgeheven, alsook het besluit van 27 februari 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Mondeling en Immaterieel Erfgoed.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 12 februari 2021.

B. LINARD

^