Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 september 2020

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020055640 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020015473 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2020, - dat in werking treedt sedert 31 juli 2020 's avonds, is ontslag verleend aan de heer Delvoye A. uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter bij het arbeidshof van Waals-Braban Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 30 sep(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020015493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. De Vos L., griffier bij deze rechtbank ; Dit besluit tree Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020015491 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 3155 van 28 augustus 2020: In het koninklijk besluit nr. 3071 van 2 juni 2020 betreffe type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020015507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Mutatie Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 wordt eerste commissaris van politie André Forthomme teruggezonden van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie naar de federale politie. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020031301 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 2020, zijn benoemd tot kandidaat-notaris: - Voor de Nederlandse taalrol: o de heer Desmyttere Y., o mevr. Vyncke E., o mevr. Blomme C., o mevr. Haesevoets S., o de heer Cielen o mevr. Veraverbeke M., o mevr. Pyck J., o mevr. Van Oevelen L., o de heer Sanders L., (...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020042881 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3154 van 28 augustus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042900 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten vzw CANARA, onder meer van de wijziging van haar benaming naar vzw COMPENSR type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 3 september 2020, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042820 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042824 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de Franse taal, de endogene regionale talen en de beleidslijnen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042903 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042917 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het decreet van 19 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio

decreet

type decreet prom. 20/07/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203371 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot invoering van een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de aanneming of wijziging van beroepsreglementeringen type decreet prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203748 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020042901 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 21 augustus 2020 werd de heer Paque Ch., ere-eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen om, Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. Bij beschikking van 31 augustus 2020, werd mevr. Jasp(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042885 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het boekhoudkundig plan en de boekhoudkundige verplichtingen van de kinderbijslagfondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042920 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvaarding van het ontslag aangeboden door de heer Joël RIGUELLE uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203710 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een artikel 413bis/2 in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode en tot wijziging van artikel 431 van hetzelfde besluit. type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203709 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203744 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020015445 bron federale overheidsdienst justitie Officiële Berichten. - Notariaat De heren Brohée P. en van der Vaeren R., notarissen ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe, de heer De Vuyst R., notaris ter standplaats Brussel en de heer Brohée J-L., notaris te(...) De associatie heeft een antenne ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe, ter standplaats Brussel (grond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203712 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0416.856.411 UNION DES GROUPES DE LA MAISON DU PEUPLE intrekking van de ambtshalve(...) type lijst prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203713 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203722 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** van de vergelijkende selectie van **** **** **** (****/****/****) (niveau ****2) voor de **** **** Zekerheid. - **** : ****19447 Deze selectie werd afgesloten op 09/07/2020. De lijst van geslaagden, (...) Deze lijst wordt door de **** **** en **** verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020015420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluit van 16 augustus 2020, dat uitwerking heeft op 30 november 2019 's avonds, is aan Mevr. De Smet M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/09/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020203747 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te verankeren voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203761 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige attachees communicatie (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: AFB20022 Solliciteren kan tot 28/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020042891 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt de heer Dietrich THIBAUT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203751 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider beheer van de sporen (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19028 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2020. Er zijn 7 la(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203755 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten economische studies (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE20006 Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2020. Er zijn 2 laureaten. type document prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203754 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experts payroll (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20045 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2020. Er zijn 10 laureaten. type document prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203756 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Gedelegeerd Bestuurder (niveau I) voor de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap. - Selectienummer: ADD20001 Solliciteren kan tot 30/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203762 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masterprofielen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20041 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 97 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 11/09/2020 numac 2020203763 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Correspondenten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20140 Deze selectie werd afgesloten op 8/9/2020. Er zijn 7 laureaten. De lijst is(...)
^