Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 oktober 2020

Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2020 wordt de beraadslaging van 18 juni 2020 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor belastingjaar 2020 beslist om de belastingen, bij hieronder genoemde besl - de beraadslaging van 26 september 2019, goedgekeurd op 4 november 2019, tot vaststelling voor de (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020204108
pub.
14/10/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor het cultureel patrimonium ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten wordt de beraadslaging van 18 juni 2020 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor belastingjaar 2020 beslist om de belastingen, bij hieronder genoemde besluiten vastgesteld voor belastingjaar 2020, niet te heffen, voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het belastingjaar 2020 een zelfstandig beroep uitoefent of een onderneming, instelling of andere groepering beheert, voor elk gebouw of deel van gebouw dat aan deze activiteiten is toegewezen en die op erewoord heeft verklaard dat hij tijdens de lockdown wegens de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis verplicht is geweest te sluiten: - de beraadslaging van 26 september 2019, goedgekeurd op 4 november 2019, tot vaststelling voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 van de belasting op aandrijfkracht; - de beraadslaging van 24 oktober 2019, goedgekeurd op 6 december 2019, tot vaststelling voor de boekjaren 2020 tot 2025, van de belasting op het onderhoud van alle voorzieningen voor de afvoer van afvalwater; - de beraadslaging van 7 november 2019, goedgekeurd op 16 december 2019, tot vaststelling voor het belastingjaar 2020, van de belasting op de inzameling en de verwerking van huisvuil.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 24 juli 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020031150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 24/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042726 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2020 van de universitaire ziekenhuizen voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021, ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten wordt de beraadslaging van 22 juni 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen beslist, voor de maanden juni, juli en augustus 2020, om de heffing op het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur bedoeld in artikel 4 van de retributieverordening op de verhuur van de gemeentelijke sportinfrastructuur aangenomen door de gemeenteraad op 7 oktober 2019 en goedgekeurd door de Waalse Regering op 5 november 2019, niet toe te passen op de clubs voor het seizoen 2019-2020.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 24 juli 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020031150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 24/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042726 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2020 van de universitaire ziekenhuizen voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021, ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten wordt de beraadslaging van 22 juni 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen beslist, voor het belastingjaar 2020, om de heffing op vaste terrassen waarvan de bedragen vermeld staan in artikel 3 b van de retributieverordening op het openbaar domein voor commerciële doeleinden aangenomen door de gemeenteraad op 7 oktober 2019 en goedgekeurd door de Waalse Regering op 5 november 2019, niet toe te passen.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 27 juli 2020 wordt de beraadslaging van 22 juni 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen, voor de boekjaren 2020 tot 2025, een heffing instelt op de door de Jeugddienst van het Gemeentebestuur georganiseerde vakantiepleinen.

^