Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 april 2011

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 september 2010, dat in werking treedt op 30 april 2011, is aan de heer Thiry, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel. H Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, dat in werking treedt op 30 april 2011, is aan de h(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009241
pub.
04/04/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1987 houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen ter omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad, met het oog op het gedeeltelijk omzetten van Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen" sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2011, is aan de heer Thiry, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 23/02/2011 numac 2011009118 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het Wetboek van strafvordering en van artikel 109ter, E , § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2011, is aan de heer Verstraete, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van financiële instellingen type koninklijk besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003074 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tweede algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2011, is het aan de heer Tackaert, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011003108 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011201290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011202353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. - Addendum type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2011, is het aan Mevr. Moonen, G., vergund de titel van haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011003118 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 06/04/2011 numac 2011022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011201696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de tweede schijf van de lening voor het jaar 2010 en het bedrag van de eerste schijf van de lening voor het jaar 2011, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de programmawet van 23 december 2009, die door de Federale Staat, door toedoen van de Administratie van de Thesaurie, moeten worden gestort aan het RSZ-globaal beheer type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011201727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011003179 bron federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2011, is de heer Troch, F., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde en lid van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 24 maart 2011 : - is hernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer Van Cauwenberghe, J., wonende te Knokke-Heist, voor een termijn met ingang van 15 april 2011 en eindigend op 31 augustus 2013; te Brussel van : - de heer Gustot, M., wonende te Linkebeek; - de heer Hislaire, J., wonende te Graven, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 29 april 2011; te Luik van : - de heer Salmon, A., wonende te Luik, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 17 april 2011; - de heer Borgoens, D., wonende te Chaudfontaine, voor een termijn met ingang van 5 april 2011 en eindigend op 31 januari 2013; te Namen van : - Mevr. Dethinne-Delplanche, N., wonende te Namen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 24 april 2011; te Verviers en te Eupen van : - de heer Ransy, G., wonende te Thimister-Clermont; - de heer Nyssen, R., wonende te Plombières; - de heer Komorowski, M., wonende te Fourons; - de heer Gramme, L., wonende te Herve, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 24 april 2011; te Charleroi van : - de heer Degesves, P., wonende te Manage, voor een termijn met ingang van 18 april 2011 en eindigend op 31 maart 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^