Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2011
gepubliceerd op 18 maart 2011

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003108
pub.
18/03/2011
prom.
13/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/13/2011003108/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, bij de wetten van 15 maart 1999, 10 augustus 2001 en 8 juni 2009 en bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 zo spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - in het kader van de geleidelijke verwezenlijking van de E-government de Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om een model van aangifte te creëren dat kan worden gescand. Door de scanning kan de uitvoerende administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting onmiddellijk de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens verwerken in de berekeningsprogramma's inzake de personenbelasting; - de scanning van een formulier slechts voldoende zekerheid biedt indien het aantal te scannen bladzijden en gegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. Om die reden zal het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2011, zowel wat deel 1 als deel 2 betreft, bestaan uit twee onderdelen, namelijk : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° het aangifteformulier dat zal worden gescand en dat een soort van samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Dit formulier bestaat uit twee onderdelen : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte" dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Aangifte in de personenbelasting" dat moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier.

Art. 2.Wanneer de belastingplichtige zijn aangifteformulier, tijdens een bezoek ten kantore of op een tot dat doeleinde door de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën vastgestelde plaats, met behulp van een ambtenaar van die administratie invult, kan hij de in het aangifteformulier gevraagde gegevens onder de volgende voorwaarden verstrekken bij middel van een afdruk ervan die de ambtenaar in twee exemplaren heeft gemaakt nadat deze die gegevens heeft ingebracht in de computerbestanden van de administratie via tax-on-web : 1° het onderdeel van het aangifteformulier vermeld in artikel 1, tweede lid, 2°, moet enkel worden gedagtekend en ondertekend;2° een exemplaar van de afdruk van de gegevens moet worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend;3° het onderdeel van het aangifteformulier vermeld in artikel 1, tweede lid, 2°, en de afdruk van de gegevens worden ofwel samen overhandigd aan de voornoemde ambtenaar, ofwel samen toegestuurd aan de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier.Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie ten behoeve van de belastingplichtige.

Art. 3.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 22 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1993.

Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996 (4e ed.).

Wet van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1999.

Wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Wet van 8 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003235 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften type wet prom. 08/06/2009 pub. 17/02/2010 numac 2010000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 juni 2009.

Programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2009.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^