Etaamb.openjustice.be
Wet van 08 juni 2009
gepubliceerd op 18 juni 2009

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003235
pub.
18/06/2009
prom.
08/06/2009
ELI
eli/wet/2009/06/08/2009003235/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

8 JUNI 2009. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 305, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt vervangen als volgt : « Belastingplichtigen die niet kunnen lezen, noch ondertekenen, mogen hun aangifte laten invullen door de personeelsleden van de aanslagdienst waaronder zij ressorteren, mits zij de vereiste inlichtingen verstrekken. In dat geval wordt van deze omstandigheid melding gemaakt in de aangifte en wordt deze ondertekend door het personeelslid die ze ingevuld heeft. »

Art. 3.Artikel 307, § 4, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : « De aangifte moet worden teruggezonden of afgegeven aan de dienst die op het formulier is vermeld. De aangifte in de personenbelasting moet worden teruggezonden aan de dienst die op het formulier is vermeld. »

Art. 4.In artikel 308, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, worden de woorden « de betrokken dienst » vervangen door de woorden « de dienst die op het formulier is vermeld ».

Art. 5.Artikel 314bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, wordt vervangen als volgt : «

Art. 314bis.De door de belastingplichtigen ingediende aangiften bedoeld in de afdelingen I en II van dit hoofdstuk, alsook de hierbij gevoegde documenten en verantwoordingsstukken, die door de administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen, fotografisch, optisch, elektronisch of volgens elke andere informatica- of telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, hebben bewijskracht voor de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. »

Art. 6.In artikel 353, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « bij de bevoegde aanslagdienst » vervangen door de woorden « bij de dienst die op het formulier is vermeld ».

Art. 7.Deze wet heeft uitwerking met ingang van aanslagjaar 2009.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minster van Justitie, S. DE CLERCK Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 52-1957 - 2008/2009 : Nr.1 : Wetsontwerp Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 14 mei 2009.

Stukken van de Senaat : 4-1328 - 2008/2009 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^