Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2011
gepubliceerd op 30 maart 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003118
pub.
30/03/2011
prom.
23/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/23/2011003118/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij U aan Uwe Majesteit ter ondertekening voorleggen strekt ertoe artikel 178 van KB/WIB 92 aan te passen teneinde de nieuwe criteria te verduidelijken die in aanmerking komen om de doelgroep van de belastingplichtigen te bepalen aan wie voortaan een voorstel van vereenvoudigde aangifte zal worden gestuurd.

Krachtens artikel 305 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) is iedere belastingplichtige ertoe gehouden jaarlijks een aangifte in de personenbelasting in te dienen op een formulier waarvan het model, overeenkomstig artikel 307, § 1, WIB 92 door de Koning wordt vastgesteld en dat wordt uitgereikt door de daartoe aangewezen dienst.

Artikel 306, § 1, WIB 92 heeft Uwe Majesteit gemachtigd om bepaalde belastingplichtigen vrij te stellen van die verplichting een aangifte in de personenbelasting in te dienen. Krachtens paragraaf 2, eerste lid, van dat artikel, is vastgelegd dat dan een voorstel van vereenvoudigde aangifte zal worden gestuurd aan de in § 1 bedoelde belastingplichtigen.

In uitvoering van die bepaling, legt artikel 178, KB/WIB 92 in zijn paragraaf 2 de criteria vast krachtens dewelke de belastingplichtigen die zijn vrijgesteld van aangifteplicht een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Die criteria worden gecontroleerd op basis van de gekende gegevens betreffende het voorgaande aanslagjaar. Paragraaf 3 verduidelijkt de gevallen waarin de in § 2 bedoelde belastingplichtigen van die vrijstelling zijn uitgesloten.

Die gegevens worden geput uit zowel de gegevens die gekend zijn voor het vorige aanslagjaar als uit gegevens waarvan de administratie kennis heeft tot op het ogenblik van het afsluiten van de doelgroep.

De belastingplichtigen die bij toepassing van paragraaf 3 worden uitgesloten, zullen derhalve geen voorstel van vereenvoudigde aangifte maar een normaal aangifteformulier ontvangen.

De wijziging aan artikel 178, KB/WIB 92 is verantwoord door de wens om een blijvend systeem van toezenden van een voorstel van vereenvoudigde aangifte voor een meer uitgebreide groep belastingplichtigen in te voeren.

Die maatregel wordt genomen ten gevolge van het bekomen succes bij het pilootproject tijdens aanslagjaar 2010 en in het kader van een administratieve vereenvoudiging.

Teneinde in overeenstemming te zijn met artikel 306, § 2, tweede lid, WIB 92 wordt een artikel 178/1 in het KB/WIB 92 ingevoegd volgens hetwelk de administratie er zelfs niet toe gehouden is een voorstel van vereenvoudigde aangifte te sturen aan de in dat artikel bedoelde groep van belastingplichtigen. Deze bepaling herneemt bijna letterlijk de bepaling van het huidige artikel 178, § 1, KB/WIB 92.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen geformuleerd door de Raad van State in haar advies 49.281/1 gegeven op 3 maart 2011.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris toegewijd aan de Minister van Financiën, B. CLERFAYT

ADVIES 49.281/1 VAN 3 MAART 2011 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling Wetgeving, eerste kamer, op 18 februari 2011 door de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Financiën, verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging van het artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte », welk ontwerp bij brief van 28 februari 2011 werd geamendeerd, heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit (1) strekt ertoe artikel 178 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : KB/WIB 92) te vervangen teneinde nieuwe voorwaarden te bepalen voor de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting.Door de wijziging zal een grotere groep belastingplichtigen een door de administratie opgesteld voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen.

Tevens wordt een nieuw artikel 178/1 ingevoegd. In dat artikel worden de gevallen bepaald waarin de administratie geen voorstel van vereenvoudigde aangifte moet sturen. 2. Artikel 306, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 92) vormt de rechtsgrond voor de ontworpen bepalingen. Onderzoek van de tekst Artikel 1 Het ontworpen artikel 178, § 3, 4° KB/WIB 92 stelt dat de vrijstelling van aangifteplicht niet geldt voor de belastingplichtigen die « van ambtswege geschrapt zijn ». Het is onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

De gemachtigde heeft laten weten dat daarmee wordt gerefereerd aan de belastingplichtigen die van ambtswege uit de bevolkingsregisters zijn geschrapt. Ter wille van de rechtszekerheid zal dit met zoveel woorden moeten worden vermeld in de betrokken bepaling.

Artikel 2 Duidelijkheidshalve dient in de inleidende zin van het ontworpen artikel 178/1 KB/WIB 92 te worden geschreven « ... sturen aan de door artikel 178 van aangifteplicht vrijgestelde belastingplichten van wie... ».

De kamer was samengesteld uit : De heren : M. Van Damme, kamervoorzitter;

J. Baert en W. Van Vaerenbergh, staatsraden;

M. Tison en L. Denys, assessoren van de afdeling wetgeving, Mevr. G. Verberckmoes, griffier, Het verslag werd uitgebracht door de heer F. Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. Baert.

De griffier, G. Verberckmoes, De Voorzitter, M. Van Damme. (1) Omdat in het oorspronkelijk om advies voorgelegde ontwerp een materiële vergissing was geslopen, is bij brief van 28 februari 2011 een aangepast ontwerp bezorgd.Het is over die nieuwe versie dat advies wordt gegeven.

23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 306, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 5 juli 1994 en 29 december 2010;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 15 februari 2011;

Gelet op advies 49.281/1 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 178 van het KB/WIB 92, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 mei 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 13 juli 2001, 11 december 2006 en 2 maart 2010, wordt vervangen als volgt : «

Art. 178.§ 1. De belastingplichtigen zijn, krachtens artikel 306, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vrijgesteld van aangifteplicht in de personenbelasting en ze ontvangen, krachtens artikel 306, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, een voorstel van vereenvoudigde aangifte voor het aanslagjaar waarvan het belastbaar tijdperk volgt op een kalenderjaar waarin ze geen andere belastbare inkomsten en elementen hebben aangegeven dan die als bedoeld in § 2, en voor zover ze niet worden uitgesloten van de vrijstelling krachtens § 3. § 2. Belastingplichtigen worden van aangifteplicht in de personenbelasting vrijgesteld en ontvangen een door de administratie opgesteld voorstel van vereenvoudigde aangifte, wanneer ze geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan : 1° wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;2° overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;3° gezamenlijk belastbare andere pensioenen, renten, de omzettingsrenten uitgezonderd, kapitalen, afkoopwaarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;4° werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;5° wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan;6° uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen;7° uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques;8° bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen;9° persoonlijke gegevens en gezinslasten;10° niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen. § 3. In afwijking van § 2 geldt de vrijstelling van aangifteplicht niet voor de belastingplichtigen die : 1° inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten aangeven;2° een of meer rekeningen in het buitenland bezitten;3° in de loop van het belastbare tijdperk overleden zijn.De vrijstelling geldt dan evenmin voor hun erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden die de aangifte van de overledene moeten indienen; 4° van ambtswege uit de bevolkingsregisters geschrapt zijn;5° hun woonplaats in het buitenland hebben;6° geen gekend adres hebben;7° beroepsinkomsten hebben die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op hun andere inkomsten;8° echtgenoot van een in 7° bedoelde belastingplichtige zijn;9° een deel 2 van de aangifte hebben ingevuld of moeten invullen.»

Art. 2.In hoofdstuk III, afdeling VIII van hetzelfde besluit, wordt een artikel 178/1 ingevoegd luidende : «

Art. 178/1.Krachtens artikel 306, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, is de administratie er niet toe gehouden een voorstel van vereenvoudigde aangifte te sturen aan de door artikel 178 van aangifteplicht vrijgestelde belastingplichtigen van wie de belastbare inkomsten minder bedragen dan : 1° de belastingvrije som indien het gaat om belastingplichtigen die alleen worden belast;2° de samengetelde belastingvrije sommen van de beide belastingplichtigen wanneer een gemeenschappelijke aanslag moet worden gevestigd.»

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van aanslagjaar 2011.

Art. 4.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Financiën, B. CLERFAYT _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992.

Wet van 5 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994.

Wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003687 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 29/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011003002 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 type wet prom. 29/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011003003 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 (3e uitgave).

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 9 mei 1994, Belgisch Staatsblad van 19 mei 1994.

Koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003467 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003478 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003477 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003475 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001.

Koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006003580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 25 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006012554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006.

Koninklijk besluit van 2 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2010 pub. 09/03/2010 numac 2010003131 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 maart 2010 (2e uitgave).

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^