Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 februari 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is de heer Prignon, J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aa Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is de heer(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012200715
pub.
03/02/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011009098 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III. - Addendum type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 31/08/2021 numac 2021042767 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is de heer Prignon, J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 30/03/2011 numac 2011003118 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018125 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4, van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011201481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111, 114 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en tot wijziging van sommige bepalingen inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen bij conventioneel brugpensioen, met het oog op de aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011003179 bron federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen sluiten, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is de heer Boudolf, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012009014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte, in 2012, van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Europese Muntunie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 18/01/2012 numac 2011003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2012, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" sluiten, is de heer Boudolf, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, gemachtigd, om op zijn verzoek, verder zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 augustus 2012.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de toekenning van extra vrije dagen aan arbeiders met een contract van onbepaalde duur gecombineerd met vervangende tewerkstelling vanaf de schooljaar 2010-2011 (Vlaamse Gemeenschap) (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden sluiten, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is de heer Puissant, B., rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011203422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011203552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011012058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie van papier"; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie van papier"; c) de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011203543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comitévoor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 ; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 (sectie monteerders) (1) sluiten, is de heer Jaeken, E., rechter in de politierechtbank te Vilvoorde, in ruste gesteld op datum van 29 februari 2012.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 augustus 2012.

Bij koninklijk besluit van 11 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012009014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte, in 2012, van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Europese Muntunie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 18/01/2012 numac 2011003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2012, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" sluiten, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is aan de heer Delouvroy, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2011021114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, teneinde de bouw van het Gewestelijk Expresnet te realiseren sluiten, is Mevr. Cools, P., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 24 januari 2012 : - is Mevr. Wante, W., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; - is de heer Penninckx, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; - is Mevr. Laureyssens, A., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Mechelen en te Turnhout; - is de heer Hannes, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Mechelen en te Turnhout; - is Mevr. Kechiche, R., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; - is Mevr. Baiwy, J., licentiaat in de rechten, juriste bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi en te Doornik; - is de heer Schelfhout, E., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, benoemd tot vrederechter van het kanton Zelzate; - is Mevr. Eugène, K., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is de heer Gondry, S., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook van de regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen voor deze opdrachten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 april 2012, is de heer De Man, J., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Gent.

Bij koninklijke besluiten van 24 januari 2012 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Diksmuide : - Mevr. Decruyenaere, A., licentiaat in de rechten, advocaat; - Mevr. Vermeersch, R., licentiaat in de rechten, advocaat; - is Mevr. Benedetti, B., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hamoir; - is Mevr. Crasson, M., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Verviers; - is de heer Vanhamel, P., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Halle.

Bij koninklijke besluiten van 25 januari 2012 : - is Mevr. Vercruysse, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Gent.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbanken te Dendermonde en te Oudenaarde; - is Mevr. Van Kildonck, K., advocaat, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Mechelen en te Turnhout.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^