Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 januari 2012
gepubliceerd op 18 januari 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003424
pub.
18/01/2012
prom.
11/01/2012
ELI
eli/besluit/2012/01/11/2011003424/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, de artikelen 3, § 1, eerste lid, en 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ »;

Gelet op het advies 50.558/2 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17 van het koninklijk besluit van 7 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » wordt paragraaf 2, 1°, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 december 2008, vervangen als volgt : « Bij gebrek aan een winnaar in rang 1 waaraan een geplafonneerd bedrag is toegekend, wordt dit bedrag overgedragen naar rang 1 van de volgende trekking. Indien die trekking niet minstens één winnaar in rang 1 aanwijst, wordt het geplafonneerd bedrag overgedragen naar de onmiddellijk lagere rang van diezelfde trekking met minstens één winnaar, en dit volgens het zogeheten « Roll down » systeem ».

Art. 2.Elke deelnemingsverwerving aan opeenvolgende Euro Millions-trekkingen die de trekking van 21 februari 2012 omvat, valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 17 februari 2012, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op 18 januari 2012.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 januari 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

^