Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 11/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012009048 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 18/01/2012 numac 2011003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2012, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte, in 2012, van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Europese Muntunie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 30/01/2012 numac 2012003042 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012009014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 12/01/2012 numac 2011003437 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 19/01/2012 numac 2012000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie inzake aanbod tot dading en rechtshulp aan de personeelsleden van de federale politie en van de Algemene Inspectie van de federale politie en de lokale politie type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 20/01/2012 numac 2012018019 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 augustus 2007 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Sensibilisering voor de palliatieve verzorging » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Basisopleiding palliatieve verzorging » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

arrest

type arrest prom. 11/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2012 van het Fonds voor de beroepsziekten

erratum

type erratum prom. 11/01/2012 pub. 13/01/2012 numac 2012003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. - Erratum
^