Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2011
gepubliceerd op 04 mei 2011

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

bron
federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen
numac
2011003179
pub.
04/05/2011
prom.
23/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/23/2011003179/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2011. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, gewijzigd door de wetten van 28 december 1973, 22 december 1989, 20 juli 1990, 15 januari 1999, 2 augustus 2002 en 20 juli 2006 en het koninklijk besluit van 18 november 1996, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, zoals nadien gewijzigd en aangevuld;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 februari 2011, Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Goedgekeurd wordt de op 2 december 2010 vastgestelde lijst : 1° van de terreinen, gebouwen en aanhorigheden die behoren aan de Staat en noodzakelijk zijn voor de werking van de diensten van de Staat en van de door de Staat beheerde openbare diensten, alsmede voor de huisvesting van het door de Staat bezoldigd personeel, en die door de Regie worden beheerd ten name en voor rekening van de Staat;2° van de terreinen, gebouwen en aanhorigheden, die voor dezelfde doeleinden door de Staat worden gehuurd en waarvan de Regie de huur overneemt.

Art. 2.De lijst, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 2 augustus 1972, houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, zoals nadien gewijzigd en aangevuld, wordt vervangen door de in artikel 1 vermelde lijst.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

^