Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011003169 bron federale overheidsdienst financien Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financi(...) type wet prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenningen Bij beslissing van 27 april 2011, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, worden de volgende met name hiern 216410 ASBL RENOVATION A(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011003179 bron federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011009299 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 11 april 2011, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service d'Aide sociale aux Justiciables d type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit ter uitvoering van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Atelier informatique bruxellois » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031212 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Beeldenstorm VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031209 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk Afrikamäli als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031213 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031214 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk « Acélya-coopérative » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Mulieris VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Cosmos-Excelsior VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031218 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « RESTO MODELE » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Solidaritel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de BVBA « PARTICULAR SERVICES » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor bepaalde activiteiten

arrest

type arrest prom. 14/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011201954 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de inwerkingtreding van artikel 18 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen

decreet

type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035347 bron vlaamse overheid Decreet houdende de financiering van experimentele woonprojecten ter bevordering van de samenwerking tussen het Vlaamse woon- en welzijnsbeleid, wat het onderdeel Wonen betreft

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/2008 pub. 04/05/2011 numac 2011031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 8 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2009, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 04/05/2011 numac 2011031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 1 contractueel personeelslid in dienst te nemen in 2010, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2010 pub. 04/05/2011 numac 2011031205 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 12 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2011, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2009 pub. 04/05/2011 numac 2011031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 10 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2010, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIE NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Rire et Grandir - Groeien en Lachen » voor het jaar 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011202068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 januari 2011 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 112,72 wordt, vanaf 1 januari 2011, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastge(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk (...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011020032 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 6 mei 2011, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming - Voorstel van resolutie (van Mevr. Béatrice Fraiteur en Mevr. Anne-Charlo(...) 2. Ontwerp van ordonnantie en voorstel van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie betreffende he(...)

document

type document prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011202146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ergotherapeuten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige ergotherapeuten (niveau B) voor de psychiatrische annexen binnen de penitentiaire inrichtingen en de afdelingen sociaal verweer(...) Er zijn 13 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 16 februari 2011 werd, met ingang van 1 december 2010, Mevr. Sofie PUYLAERT, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 t Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 werd, met ingang van 16 april 2010, de heer Luc BEY(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011000262 bron raad van state Oproep tot de kandidaten voor het ambt van griffier voor de afdeling wetgeving van de Raad van State Een betrekking van Nederlandstalig griffier zal eerlang te begeven zijn bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. Naast de hie(...) Artikel 72, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd bij de wet(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011000263 bron raad van state Oproep tot de kandidaten voor het ambt van griffier voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een betrekking van Franstalig griffier zal eerlang te begeven zijn bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

document

type document prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Europees Vluchtelingenfonds Projectoproep EVF 2011. - Programma 2008-2013 Inleiding Het Europees Vluchtelingenfonds geeft lidstaten de kans om projecten te ondersteunen ter verbetering van de asielprocedures en opvangvoorwaarden van (...) De acties in het kader van het EVF hebben betrekking tot : - de procedures voor de erkenning van(...) type document prom. -- pub. 04/05/2011 numac 2011018161 bron studiebeurzen Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van de provincie Namen. - Schooljaar 2011-2012 De Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van Namen, place Saint-Aubain 2, te 5000 Namen, brengt ter kennis van de belanghebbenden Stichting Odon Charles Drie beurzen van 273 euro voor de universitaire studiën, alsmede voor de (...)
^