Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 september 2010
gepubliceerd op 14 oktober 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010204505
pub.
14/10/2010
prom.
10/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 september 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010 Woon-werkverkeer (Overeenkomst geregistreerd op 10 mei 2010 onder het nummer 99341/CO/327.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapen die erkend zijn door het "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Vaststelling van de financiele bijdrage van de werkgever in openbaar vervoer

Art. 2.§ 1. Bij het gebruik van openbaar vervoer en/of treinvervoer wordt verwezen naar de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 19octies, gesloten op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad. § 2. Met ingang van 1 juli 2010 zijn de werkgevers ertoe gehouden voor wat betreft het treinvervoer een overeenkomst, genaamd "derdebetalersregeling", te sluiten met de NMBS. Indien de procentuele tussenkomst van de overheid in deze derdebetalersregeling minder dan 20 pct. bedraagt of wegvalt, is de hogervervoemde collectieve arbeidsovereenkomst nummer 19octies van toepassing. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van de financiële bijdrage van de werkgever in het privé vervoer

Art. 3.§ 1. Indien de werknemer gebruik maakt van een privé-vervoermiddel (gemotoriseerd of fiets) draagt de werkgever vanaf de vijfde kilometer bij in de vervoersonkosten van de werknemer, waarbij de tussenkomst van de werkgever vastgelegd wordt via een groeipad : - Vanaf 1 januari 2011 : - gemotoriseerd vervoer : 20 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad; - fiets : 40 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad. - Vanaf 1 januari 2012 : - gemotoriseerd vervoer : 40 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad; - fiets : 60 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad. - Vanaf 1 januari 2013 : - gemotoriseerd vervoer : 60 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad; - fiets : 80 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad. - Vanaf 1 januari 2014 : 80 pct. van de maandelijkse werkgeverstussenkomst volgens artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad; en dit voor de afstand om zich van de verblijfplaats naar de plaats van zijn/haar werkplaats te begeven.

Voor de berekening van de afstand wordt verwezen naar de kortste reisweg tussen de plaats waar de werknemer gewoonlijk verblijft en de werkplaats. § 2. De vergoeding van de werkgever zoals bepaald in artikel 3, § 1 wordt betaald per effectief gewerkte dag.

Deze dagvergoeding wordt berekend door de maandelijkse werkgeverstussenkomst te vermenigvuldigen met 3 en te delen door 65.

Deze bijdrage van de werkgever aan de werknemer wordt maandelijks uitbetaald. HOOFDSTUK IV. - Algemene modaliteiten

Art. 4.De afstand om zich van de verblijfplaats naar de plaats van zijn/haar werkplaats te begeven, waarbij de werknemer gebruik maakt van kosteloos vervoer voorzien door de werkgever, wordt in mindering gebracht van de afstand waarvoor door de werkgever een vergoeding wordt betaald zoals bepaald in artikelen 2 en 3.

Met het oog op bepalen van de bijdrage van de werkgever, bezorgt de werknemer aan de werkgever een ondertekend document met opgave van de wijze van verplaatsing en afstand.

De werkgever kan de wijze van verplaatsing en de afstand controleren.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan, in het geheel of voor elk van de onderschreven punten, geen afbreuk doen op of in de plaats komen van bestaande voordeligere regelingen of gebruiken die, hetzij via bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst, het zij op een ander wijze, op niveau van de werkplaats reeds van toepassing waren voor het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 juli 2010.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzegtermijn van zes maanden gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair subcomité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 september 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^