Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010003574 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente GEDINNE(...) Een perceel grond met een klein gebouw, met een oppervlakte van 454 m 2 , gekadastreerd 1e(...) type wet prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Wet tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling type wet prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Wet tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010009802 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de personeelsleden van de netbedrijven op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van de interprofessionele akkoorden van 2 februari 2007 en van 22 december 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt aan de heer Alain Suttels ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 11 augustus 20 type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Peter Huyghebaert, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Ivoorkust, met standplaats te Abidjan. Bij kon Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijke besluiten van 17 september 2010 : De heer Dirk VERHEYEN wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Togo, met standplaats te Abuja. De heer Christi Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 september 2010 wordt de heer Watlet, François, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met ingang van 1 december 2010, eervol De heer Watlet, François, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 december 2010, zijn aanspraken op e(...) type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, ter omzetting van Richtlijn 2009/163/EU, en van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, ter omzetting van Richtlijn 2010/37/EU type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Old Timer"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010003580 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010015183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking De Ontwikkelingssamenwerking. - Ingang in proeftijd Bij ministerieel besluit van 23 september 2010 worden de hiernavermelde geslaagden van de selecties ANG05828 en AFG08037 tot de proeftijd toegelaten in de carrière van de attachés voor Internat Bacquelaine, Myriam; Delcour, Hannelore; De Muynck, Eric; Willemaers, Eric. Het be(...) type ministerieel besluit prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de Pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010205201 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Ploegsteert

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010003579 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Vernietigingen door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State, van 24 september 2010, nr. 207.643, wordt het ministerieel besluit van 16 februari 2010, bij uittreksel gepubliceerd in Bij arrest van de Raad van State, van 24 september 2010, nr. 207.644, wordt het ministerieel be(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van de benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2010 tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Filmselectiecommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en organen die verzocht worden hun advies uit te brengen over het ontwerp van bijzonder bestemmingsplan en, in voorkomend geval, het milieu-effectenrapport type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 41.070,00 EUR aan « Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 33, § 1, en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vastlegging van de milieu- en energiedoelstellingen die ten grondslag liggen aan de oprichting en de dagelijkse werking van het Parkeeragentschap, opgericht bij Ordonnantie van 22 januari 2009 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010205212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Strategisch Comité van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010205210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de "Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières " (Gewestelijke adviescommissie voor de ontginning van groeven) en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op hoofdstuk II

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 Toetreding van de Republiek Guinea-Bissau Op 19 augustus 2010 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,(...) Overeenkomstig artikel XVIII, paragraaf c, zijn de Overeenkomst en haar bijlage voor de Republiek G(...) type overeenkomst prom. 04/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 27/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Bericht Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmo(...) Overeenkomstig artikel 7bis, § 2, van voornoemd koninklijk besluit werden de referentie-indexen(...) type bericht prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010018338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het ACV Transport en Communicatie heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het schri(...) type bericht prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010018356 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Het Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.526/XIII-5675. Voor de Hoofdgriffier, G(...) type bericht prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010018357 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Marianne JACOBS cum suis heeft de nietigverklaring g Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 197.534/VIII-7436. Voor de Hoofdgriffier, G(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool type erkenning prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 juli 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer WIRINGER, Frédéric, gedomicilieerd Saturnelaan 2, te 1180 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke pers De erkenning draagt het nummer PEBPP-1014292. Bij beslissing van 19 augustus 2010, van de le(...)

erratum

type erratum prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011385 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2010 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010015184 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 26 september 2010 heeft de ***** de Wilde de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

erratum

type erratum prom. 14/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 03/02/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010024401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende indiensttreding stage van Valérie Rosseels bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010205285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-veiligheidsassistenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-veiligheidsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (AFG10821) werd afgesloten op 4 oktober 2010.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 wordt Mevr. Anneliese Heeren, vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/2010 numac 2010022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van de voorzitter en lid Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEPASSE, P., benoemd in de hoedanigheid van voorzitter en (...)
^