Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2011
gepubliceerd op 31 maart 2011

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011201417
pub.
31/03/2011
prom.
13/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAART 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 38, eerste lid, 4;

Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, inzonderheid op artikel 63, eerste lid;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers waarbij de algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd voor de beslissing van 28 september 2010 betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité van de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET

BIJLAGE Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2010 betreffende de vakantiedata 2011 A. TOEKENNINGSDATA

Artikel 1.De jaarlijkse vakanties worden collectief toegekend tijdens de volgende periodes : 1°) Toekenning van de periode die loopt van maandag 11 juli 2011 tot en met zaterdag 30 juli 2011. 2°) Toekenning van : vrijdag 3 juni 2011; donderdag 22 december 2011; vrijdag 23 december 2011; dinsdag 27 december 2011; woensdag 28 december 2011;

Een dag vrij te nemen op het vlak van het bedrijf 3°) Verplichte data voor twee van de vier aanvullende dagen : donderdag 29 december en vrijdag 30 december 2011.

B. AFWIJKINGEN Art. 2. 1°) Er kan van de hierboven bepaalde toekenningsdata van de jaarlijkse vakanties afgeweken worden middels een voorafgaandelijke overeenkomst met het betrokken personeel, op het niveau van de onderneming. 2°) Een akkoord op ondernemingsniveau dat afwijkingen op de normale toekenningsdata van de jaarlijkse vakanties behelst moet, om geldig te zijn, in viervoud worden bezorgd aan de voorzitter van het Paritair Subcomité, rue de Bruxelles 41 te 4800 Verviers, ten laatste op 29 april 2011.

Op eenzelfde document, moet er, bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst, vermeld worden : a) de reden voor de wijziging van de vakantiedata;b) de nieuwe vakantiedata voor iedere werknemer (deze data moeten worden gecontrasigneerd door de betrokken arbeiders); 3°) Als een werkgever, door onvoorziene omstandigheden, verplicht is na de in 2° bepaalde limietdatum een afwijkende overeenkomst in te dienen, wordt deze overeenkomst als geldig beschouwd op voorwaarde dat zij wordt ingediend voor 20 JUNI 2011 en dat de betrokken werkgever vermeldt dat het hem onmogelijk was de overeenkomst in kwestie in te dienen binnen de normale termijn bepaald in 2°).

C. TOEPASSINGSGEBIED

Art. 3.Deze beslissing is van toepassing op alle ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers met uitzondering van het bedrijf ASTENJOHNSON SPRL Buschbergerweg 46/50 4701 Eupen (Kettenis) D. GELDIGHEIDSDUUR.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2011.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 De Minister van Werk, Mme J. MILQUET

^