Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 juni 2023
gepubliceerd op 21 september 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023042636
pub.
21/09/2023
prom.
15/06/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 31 januari 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 31 januari 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeids overeenkomst van 31 januari 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 20 juni 2022 onder het nummer 173484/CO/145) Preambule Betreft de aanpassing van de lonen en de premies aan de loonsverhoging met 0,4 pct. en aan de indexering met 3,22 pct. vanaf 1 januari 2022. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf met inbegrip van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen.

Zijn uitgesloten : het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969. § 2. Met de term "werknemers" worden de arbeiders bedoeld zonder onderscheid naar gender. HOOFDSTUK II. - Toewijzing van de loonbarema's

Art. 2.§ 1. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel voor elke activiteit die in het koninklijk besluit dat het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf omschrijft is opgenomen, een toepasselijk loonbarema aan te wijzen. § 2. Onderhavige collectieve overeenkomst vertrekt van het koninklijk besluit inzake het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972). Dit koninklijk besluit is opeenvolgend gewijzigd door de volgende koninklijke besluiten : (1) koninklijk besluit van 29 januari 1991 - Belgisch Staatsblad van 12 februari 1991;(2) koninklijk besluit van 12 augustus 1991 - Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1991;(3) koninklijk besluit van 13 november 1996 - Belgisch Staatsblad van 29 november 1996;(4) koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen en de brugdagen voor de jaren 2004 en 2005 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1993 betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974 tot oprichting van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot de vaststelling van de statuten ervan sluiten - Belgisch Staatsblad van 26 april 2005;(5) koninklijk besluit van 20 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009204013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 19 mei 2009 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009204037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 28/09/2009 numac 2009014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen en van het koninklijk besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van het Koninkrijk type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de jaren 2009-2010 sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 september 2009;(6) koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden sluiten - Belgisch Staatsblad van 1 april 2011;(7) koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 januari 2014.

Art. 3.Voor de verschillende activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf gelden de volgende loonbarema's : - Barema bloemisterij : 145.1; - Barema bosboomkwekerij : 145.2; - Barema boomkwekerij : 145.3; - Barema tuinaanleg : 145.4; - Barema fruitteelt : 145.5; - Barema groenteteelt : 145.6; - Barema champignonteelt : 145.7.

Art. 4.Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast : 1. De groenteteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloofteelt : barema groenteteelt - 145.6.

Voor de paddenstoelenteelt geldt het barema champignonteelt - 145.7. 2. De fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aardbeienteelt : barema fruitteelt - 145.5. 3. De bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen : barema bloemisterij - 145.1. 4. De boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt : barema boomkwekerij - 145.3.

Voor de bosboomkwekerij geldt : het barema bosboomkwekerij - 145.2. 5. De teelt van de tuinbouwzaden : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwzaden waar het precies over gaat. 6. Het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België : barema tuinaanleg - 145.4. 7. Het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld : barema tuinaanleg - 145.4. 8. Het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector : één van de hierboven vermelde barema's in functie van het tuinbouwgewas waarop het onderzoek en de voorlichting betrekking hebben.9. De ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waar het precies over gaat. 10. De productie van potgrond, turf, schors en bodem verbeterende producten, voor zover geen ander paritair comité bevoegd is : barema bloemisterij - 145.1. 11. Het manueel oogsten van tuinbouwproducten : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waarop de oogst betrekking heeft. 12. Het kweken van graszoden, voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is : barema boomkwekerij - 145.3. 13. Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden. Voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten : barema - 145.4.

Voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen : barema bloemisterij - 145.1 of barema boomkwekerij - 145.3 in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat. 14. Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden : barema fruitteelt - 145.5. HOOFDSTUK III. - Functieclassificatie Bloemisterij

Art. 5.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de bloemisterij (barema 145.1) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 Dit is de categorie waar werknemers zonder ervaring starten. Het is bijgevolg per definitie een tijdelijke categorie. Wie maximum 18 maanden deze functie heeft uitgeoefend en bijgevolg de nodige kennis/ervaring heeft opgedaan zal automatisch overgaan naar de hogere categorie. Via een inhoudelijke weging die de effectiviteit van de prestaties beoordeelt, kunnen werknemers vroeger overgaan naar categorie 2.

Categorie 2 Hiertoe behoren de basismedewerkers met ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt. Desalniettemin wordt van hen een zekere zelfstandigheid inzake de uitvoering van het werk verwacht. Zij worden niet geacht om polyvalent inzetbaar te zijn.

Categorie 3 Hiertoe behoren de werknemers die zelfstandig technische functies uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake plantengroepen en taken moeten beschikken. Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk.

Categorie 4 Tot deze categorie behoren de werknemers die zelf leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën. Behoren ook tot deze categorie : de werknemers die door de aard van de producten waarmee ze werken (bijvoorbeeld plantenbeschermingsmiddelen) een grote verantwoordelijkheid dragen voor de planten enerzijds en voor hun collega's anderzijds.

Categorie 5 Voor bedrijven groter dan 50 werknemers kan via onderhandelingen op bedrijfsvlak bovenop de sectorale afspraken een extra categorie worden toegevoegd. Het gaat hier om werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid. Deze werknemers ontvangen hun order rechtstreeks van de leiding van de onderneming. Ze zijn bovendien eindverantwoordelijk voor de opdrachten en het product. Dit houdt ook in dat zij leiding moeten geven aan andere werknemers van categorie 3 en categorie 4 (die zelf reeds leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën), en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. (Bos)boomkwekerij

Art. 6.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de bosboomkwekerij (barema 145.2) en boomkwekerij (barema 145.3) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers met de nodige ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt. Er wordt van deze medewerkers een zekere zelfstandigheid gevraagd inzake de uitvoering van het werk. Zij worden geacht over een zekere polyvalentie te beschikken.

Categorie 2 De werknemers die zelfstandig technische functies kunnen uitoefenen en hiertoe over een polyvalentie beschikken inzake plantengroepen en taken. Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk. De werknemer moet over een degelijke assortimentskennis beschikken.

Categorie 3 De werknemers die over een grotere polyvalentie beschikken en die zelf leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën.

Behoren eveneens tot deze categorie : de werknemers die door de aard van het werk een eindverantwoordelijkheid dragen voor de totale afwerking van een gegeven opdracht en voor hun collega's anderzijds.

Categorie 4 De werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid. Zij zijn bovendien eindverantwoordelijk voor een groot gedeelte van de productie gebonden bedrijfsvoering en/of logistiek. Dit houdt in dat zij leiding moeten geven aan andere werknemers van alle lagere categorieën en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

Parken en tuinen

Art. 7.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (barema 145.4) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 Hiertoe behoren de werknemers die starten zonder ervaring en zonder opleiding in de groensector en die niet zelfstandig kunnen werken. Wie maximum 18 maanden deze functie heeft uitgeoefend, gaat over naar categorie 2.

Categorie 2 Tot deze categorie behoren de basiswerknemers met ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt. Desalniettemin wordt van hen een zekere zelfstandigheid inzake de uitvoering van het werk verwacht.

Zij worden niet geacht polyvalent inzetbaar te zijn.

Categorie 3 Hiertoe behoren de werknemers die zelfstandig alle technische functies uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake taken moeten beschikken. Bijvoorbeeld : - Grondwerkzaamheden : bewerkingen, bemestingen, chemische en/of mechanische onkruidbeheersing,...; - Beplantingswerkzaamheden : snoeien, maaien, aanplanten, zaaien, aanbinden, gewasbescherming,...; - Constructiewerkzaamheden : bestratingen, tuinmuurtjes en -trappen, afsluitingen,...

Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk.

Categorie 4 Tot deze categorie behoren de werknemers die zelfstandig alle technische functies uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake taken moeten beschikken. Bijvoorbeeld : - Grondwerkzaamheden : bewerkingen, bemestingen, chemische en/of mechanische onkruidbeheersing,...; - Beplantingswerkzaamheden : snoeien, maaien, aanplanten, zaaien, aanbinden, gewasbescherming,...; - Constructiewerkzaamheden : bestratingen, tuinmuurtjes en -trappen, afsluitingen,...

Zij geven bovendien zelf leiding aan één of meerdere medewerkers uit de lagere categorieën en hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk en dat van hun medewerkers waaraan zij leiding geven.

Behoren ook tot deze categorie : a) de werknemers uit de categorie 3 die in hoofdzaak onderhoudswerkzaamheden verrichten langs wegen aangeduid met de verkeerstekens F5 en F9 en langs wegen met twee of meer baanvakken, gescheiden door een bezaaide of beplante middenberm;b) de werknemers uit de categorie 3 die regelmatig of in hoofdzaak boomverzorgingswerkzaamheden verrichten;c) de werknemers die regelmatig of in hoofdzaak gevaarlijke machines besturen of bedienen (cfr.graafmachine, klepelmaaier, hoogtewerker,...).

Categorie 5 Tot deze categorie behoren de werknemers die leiding moeten geven aan werknemers van de categorie 4. Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk en dat van hun medewerkers waaraan zij leiding geven.

Fruitteelt

Art. 8.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de fruitteelt (barema 145.5) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers met de nodige ervaring. De job wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een andere persoon.

De volgende kenmerken zijn van belang : - zelfstandigheid; - kwaliteitsbewustzijn; - handigheid; - inzetbaarheid voor meerdere taken.

Categorie 2 De werknemers die : - zelfstandig technische functies uitoefenen en/of; - leiding geven over een (kleine) groep werknemers uit categorie 1.

De volgende kenmerken zijn van belang : basis van teelttechnische kennis.

Als voorbeeld verstaat men hieronder herkennen van ziekten en plagen en/of kennis hebben van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Categorie 3 De werknemers die : - zelf leidinggeven aan een groep medewerkers van categorie 1 en categorie 2.

Deze categorie is ook van toepassing voor werknemers die eindverantwoordelijkheid dragen.

Deze werknemers kunnen de werkgever vervangen gedurende korte tijd en nemen bijvoorbeeld zelf kleine beslissingen inzake teelt, werk en arbeiders.

Categorie 4 De werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid. Deze werknemers zijn eindverantwoordelijk voor een groot gedeelte van de productie gebonden bedrijfsvoering en/of logistiek.

De volgende kenmerken zijn van belang : - leiding geven aan andere werknemers; - volledige kennis teelt, ziekten en plagen; - kennis kwaliteitsvereisten; - vervanging van de werkgever gedurende langere tijd mogelijk.

Groenteteelt

Art. 9.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de glastuinbouw, groenten open lucht en witloofteelt (barema 145.6) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers met de nodige ervaring. De job wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een andere persoon.

De volgende kenmerken zijn van belang : - zelfstandigheid; - kwaliteitsbewustzijn; - handigheid; - inzetbaarheid voor meerdere taken.

Categorie 2 De werknemers die : - zelfstandig technische functies uitoefenen en/of; - leiding geven over een (kleine) groep werknemers uit categorie 1.

De volgende kenmerken zijn van belang : basis van teelttechnische kennis.

Als voorbeeld verstaat men hieronder herkennen van ziekten en plagen en/of kennis hebben van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Categorie 3 De werknemers die : - zelf leidinggeven aan een groep medewerkers van categorie 1 en categorie 2.

Deze categorie is ook van toepassing voor werknemers die eindverantwoordelijkheid dragen.

Deze werknemers kunnen de werkgever vervangen gedurende korte tijd en nemen bijvoorbeeld zelf kleine beslissingen inzake teelt, werk en arbeiders.

Categorie 4 Bedrijven van meer dan vijftig werknemers kunnen via onderhandelingen op bedrijfsvlak bovenop de sectorale afspraken een extra categorie toevoegen.

Deze categorie is voor werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid.

Deze werknemers zijn eindverantwoordelijk voor een groot gedeelte van de productie gebonden bedrijfsvoering en/of logistiek.

De volgende kenmerken zijn van belang : - leidinggeven aan andere werknemers; - volledige kennis teelt, ziekten en plagen; - kennis kwaliteitsvereisten; - vervanging van de werkgever gedurende langere tijd mogelijk.

Champignonteelt

Art. 10.De functies van de werknemers die werkzaam zijn in de ondernemingen in de champignonteelt (barema 145.7) worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 De werknemers die basiswerkzaamheden kunnen uitvoeren en die geen ervaring hebben in de champignonsector. Na afloop van deze opleidingsperiode gedurende 6 maanden gaan deze werknemers over naar categorie 2.

Categorie 2 De werknemers die instaan voor de volgende werkzaamheden of die de volgende hoedanigheid hebben : plukmedewerkers, werkvoorbereiders, inpakkers, kantinemedewerkers, fustmedewerkers, afwegers, poetspersoneel tijdens de teelt,...

Categorie 3 De werknemers van wie tot de essentie van hun takenpakket behoort om leiding te geven aan een groep van medewerkers-werknemers die behoren tot categorie 1 of 2. Deze werknemers kunnen tevens instaan voor kwaliteitscontrole van het geplukte product, voor de afweging en voor de praktische werkorganisatie.

In functie hiervan kunnen zij instructies geven aan medewerkers van categorie 1 en 2 aangaande plukwijze, de kwaliteit, de werkplanning en -organisatie.

Commentaar : In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan de werknemer die instaat voor het afwegen en het uitoefenen van een controle op de kwaliteit van het product tot categorie 3 behoren volgens de modaliteiten die in dit verband op ondernemingsvlak werden afgesproken.

Categorie 4 De werknemers die beschikken over een technische kennis (elektriciteit, klimatiseren, mechanica,...) en die tewerkgesteld zijn aan onder meer de volgende werken : grote schoonmaak tussen de teelten, meehelpen bij de uitvoering van de teelt, voertuigen (of heftrucks) besturen, machines die voor teelt nodig zijn besturen, onderhoud van machines en installaties, uitvoeren van herstellingen.

Categorie 5 In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan via onderhandelingen op ondernemingsvlak voorzien worden in een vijfde categorie van werknemers.

De drempel van 50 werknemers wordt berekend zoals voor wat betreft de organisatie van de sociale verkiezingen.

Tot deze categorie behoren de werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid onder de productiechef en ontvangen er hun orders rechtstreeks van. Zij geven leiding aan andere werknemers en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. HOOFDSTUK IV. - Loonvoorwaarden Bloemisterij

Art. 11.Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de bloemisterij (barema 145.1) verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

11,61 EUR

Categorie 1

11,61 EUR

Catégorie 2

11,89 EUR

Categorie 2

11,89 EUR

Catégorie 3

12,05 EUR

Categorie 3

12,05 EUR

Catégorie 4

12,65 EUR

Categorie 4

12,65 EUR

Catégorie 5

13,23 EUR

Categorie 5

13,23 EUR


(Bos)boomkwekerij

Art. 12.§ 1. Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de bosboomkwekerij (barema 145.2) verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

12,97 EUR

Categorie 1

12,97 EUR

Catégorie 2

13,56 EUR

Categorie 2

13,56 EUR

Catégorie 3

13,93 EUR

Categorie 3

13,93 EUR

Catégorie 4

Minimaal 14,49 EUR

Categorie 4

14,49 EUR minimum


§ 2. Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de boomkwekerij (barema 145.3) verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

13,09 EUR

Categorie 1

13,09 EUR

Catégorie 2

13,68 EUR

Categorie 2

13,68 EUR

Catégorie 3

14,00 EUR

Categorie 3

14,00 EUR

Catégorie 4

Minimaal 14,57 EUR

Categorie 4

14,57 EUR minimum


Parken en tuinen

Art. 13.§ 1. Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (barema 145.4) verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

13,69 EUR

Categorie 1

13,69 EUR

Catégorie 2

14,11 EUR

Categorie 2

14,11 EUR

Catégorie 3

15,00 EUR

Categorie 3

15,00 EUR

Catégorie 4

15,36 EUR

Categorie 4

15,36 EUR

Catégorie 5

16,18 EUR

Categorie 5

16,18 EUR


§ 2. Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (barema 145.4) verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 39 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

13,38 EUR

Categorie 1

13,38 EUR

Catégorie 2

13,78 EUR

Categorie 2

13,78 EUR

Catégorie 3

14,63 EUR

Categorie 3

14,63 EUR

Catégorie 4

15,00 EUR

Categorie 4

15,00 EUR

Catégorie 5

15,78 EUR

Categorie 5

15,78 EUR


§ 3. Het minimumloon voorzien in artikel 13, § 1 en § 2 voor categorie 5 is eveneens van toepassing op : a) De werknemers uit de categorie 3 die ten minste 10 jaar ervaring hebben in categorie 3 in één of meerdere ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen;b) De werknemers uit de categorie 4 die ten minste 5 jaar ervaring hebben in categorie 4 in één of meerdere ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen. De tewerkstelling in een bepaalde categorie bij een andere werkgever van de sector kan bewezen worden met alle mogelijke middelen.

Fruitteelt

Art. 14.§ 1. Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de fruitteelt (barema 145.5) verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

11,18 EUR

Categorie 1

11,18 EUR

Catégorie 2

11,99 EUR

Categorie 2

11,99 EUR

Catégorie 3

12,94 EUR

Categorie 3

12,94 EUR

Catégorie 4

Minimaal 13,51 EUR

Categorie 4

13,51 EUR minimum


§ 2. Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlo-nen en de werkelijk betaalde lonen voor de werk-nemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de fruitsorteerbedrijven (barema 145.5) verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedra-gen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

11,10 EUR

Categorie 1

11,10 EUR

Catégorie 2

11,91 EUR

Categorie 2

11,91 EUR

Catégorie 3

12,86 EUR

Categorie 3

12,86 EUR

Catégorie 4

Minimaal 13,42 EUR

Categorie 4

13,42 EUR minimum


Groenteteelt

Art. 15.Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de glastuinbouw, groenten open lucht en witloofteelt (barema 145.6), verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

10,80 EUR

Categorie 1

10,80 EUR

Catégorie 2

11,37 EUR

Categorie 2

11,37 EUR

Catégorie 3

11,91 EUR

Categorie 3

11,91 EUR

Catégorie 4

Minimaal 12,48 EUR

Categorie 4

12,48 EUR minimum


Champignonteelt

Art. 16.Op 1 januari 2022 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen voor de werknemers van 18 jaar en ouder die werkzaam zijn in de ondernemingen in de champignonteelt (barema 145.7), verhoogd met 0,4 pct. en geïndexeerd met 3,22 pct. Op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren bedragen de minimumuurlonen vanaf 1 januari 2022 :

Catégorie 1

10,46 EUR

Categorie 1

10,46 EUR

Catégorie 2

10,60 EUR

Categorie 2

10,60 EUR

Catégorie 3

11,20 EUR

Categorie 3

11,20 EUR

Catégorie 4

11,90 EUR

Categorie 4

11,90 EUR

Catégorie 5

15,31 EUR

Categorie 5

15,31 EUR


HOOFDSTUK V. - Minderjarige werknemers

Art. 17.Teneinde de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, worden de minimumuurlonen van de minderjarige werknemers als volgt vastgesteld : - 17 jaar = 85 pct.; - 15 en 16 jaar = 70 pct. HOOFDSTUK VI. - Anciënniteitstoeslag

Art. 18.§ 1. Op de minimumuurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend op basis van de anciënniteit in de onderneming. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt deze toeslag ... bij een anciënniteit van ... :

0,5 pct.

5 jaar

5 ans

0,5 p.c.

1 pct.

10 jaar

10 ans

1 p.c.

1,5 pct.

15 jaar

15 ans

1,5 p.c.

2 pct.

20 jaar

20 ans

2 p.c.

2,5 pct.

25 jaar

25 ans

2,5 p.c.

3 pct.

30 jaar

30 ans

3 p.c.

3,5 pct.

35 jaar

35 ans

3,5 p.c.

4 pct.

40 jaar

40 ans

4 p.c.


§ 2. De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de vereiste anciënniteit. HOOFDSTUK VII. - Indexering

Art. 19.De loonbarema's worden jaarlijks, telkens op 1 januari gekoppeld aan de evolutie van de levensduurte in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, nr. 132769 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex. HOOFDSTUK VIII. - Forfaitaire premie

Art. 20.§ 1. Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar op 1 juli aan de werknemers een forfaitaire premie. Deze forfaitaire premie wordt enkel toegekend aan de werknemers die tijdens de referteperiode van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar tewerkgesteld zijn geweest in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Onder "tewerkstelling" wordt begrepen : de gewerkte en gelijkgestelde dagen zoals gedefinieerd in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 6 april 1967). § 2. Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze brutopremie overeen met 55,00 EUR. Voor de deeltijdse werknemers zal de brutopremie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse arbeiders en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

Voor de werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen gedurende een volledig refertejaar, wordt de brutopremie pro rata temporis berekend.

Elke begonnen maand telt als 1/12. Bij uitdiensttreding wordt de premie verrekend met de laatste loonafrekening. § 3. Het bedrag van de premie wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en geregistreerd onder het nr. 132769/CO/145. Na verhoging met 3,22 pct. bedraagt de premie op 1 januari 2022 62,00 EUR. § 4. Op ondernemingsvlak kan deze forfaitaire premie worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (bij omzetting in maaltijdcheques verhoogt het werkgeversaandeel met 0,5 EUR per dag) mits het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, neergelegd uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar en mits het bezorgen van een kopie van deze ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst aan de voorzitter van het Paritair Comité van het tuinbouwbedrijf.

Zolang er een verlenging van het basisakkoord bestaat op het niveau van het paritair comité, wordt de omzetting automatisch verlengd. HOOFDSTUK IX. - Geldigheidsduur

Art. 21.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2022. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, geregistreerd onder het nr. 162740/CO/145.

Zij is gesloten voor een onbepaalde duur en kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen door middel van een opzeggingstermijn van drie maanden die per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité wordt betekend.

Art. 22.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeids overeenkomst van 31 januari 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 31/01/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden Loonbarema's geldend op 1 januari 2022 Tabel 1. Anciënniteitsverhoging (bloementeelt, boom- en bosboomkwekerijen, fruitteelt, groenteteelt, paddenstoelenteelt, parken en tuinen)

Vanaf 5 jaar anciënniteit

(+ 0,5 pct.)

Vanaf 10 jaar anciënniteit

(+ 1 pct.)

Vanaf 15 jaar anciënniteit

(+ 1,5 pct.)

Vanaf 20 jaar anciënniteit

(+ 2 pct.)

Vanaf 25 jaar anciënniteit

(+ 2,5 pct.)

Vanaf 30 jaar anciënniteit

(+ 3 pct.)

Vanaf 35 jaar anciënniteit

(+ 3,5 pct.)

Vanaf 40 jaar anciënniteit

(+ 4 pct.)


Tabel 2

PC 145.010 Bloementeelt

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

10,59 EUR

Categorie 1

11,61 EUR

Categorie 2

11,89 EUR

Categorie 3

12,05 EUR

Categorie 4

12,65 EUR

Categorie 5 (enkel 50+ werknemers ondernemingen)

13,23 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR


PC 145.030 Boomkwekerijen

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

11,86 EUR

Categorie 1

13,06 EUR

Categorie 2

13,68 EUR

Categorie 3

14,00 EUR

Categorie 4

Minimaal 14,57 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR

Mobiliteitsvergoeding Forfaitaire premie mobiliteit

0,0589 EUR/km 2-5 km 6,56 EUR 5-10 km 8,73 EUR 10-20 km 10,92 EUR ? 20 km 13,12 EUR


PC 145.020 Bosboomkwekerijen

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

11,77 EUR

Categorie 1

12,97 EUR

Categorie 2

13,56 EUR

Categorie 3

13,93 EUR

Categorie 4

Minimaal 14,49 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR

Mobiliteitsvergoeding Forfaitaire premie mobiliteit

0,0589 EUR/km 2-5 km 6,56 EUR 5-10 km 8,73 EUR 10-20 km 10,92 EUR ? 20 km 13,12 EUR


PC 145.040 Parken en tuinen A

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Categorie 1

13,69 EUR

Categorie 2

14,11 EUR

Categorie 3

15,00 EUR

Categorie 4

15,36 EUR

Categorie 5

16,18 EUR

Vergoeding huisvesting

23,62 EUR

Vergoeding maaltijden

12,00 EUR

Scheidingsvergoeding

6,20 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR

Mobiliteitsvergoeding

0,0589 EUR/km


PC 145.040 Parken en tuinen B

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Categorie 1

13,38 EUR

Categorie 2

13,78 EUR

Categorie 3

14,63 EUR

Categorie 4

15,00 EUR

Categorie 5

15,78 EUR

Vergoeding huisvesting

23,62 EUR

Vergoeding maaltijden

12,00 EUR

Scheidingsvergoeding

6,20 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR

Mobiliteitsvergoeding

0,0589 EUR/km


PC 145.050 Fruitteelt

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,69 EUR

Categorie 1

11,18 EUR

Categorie 2

11,99 EUR

Categorie 3

12,94 EUR

Categorie 4

Minimaal 13,51 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR


PC 145.050 Fruitsorteerbedrijven

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,69 EUR

Categorie 1

11,10 EUR

Categorie 2

11,91 EUR

Categorie 3

12,86 EUR

Categorie 4

Minimaal 13,42 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR


PC 145.060 Groenteteelt

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,69 EUR

Categorie 1

10,80 EUR

Categorie 2

11,37 EUR

Categorie 3

11,91 EUR

Categorie 4

Minimaal 12,48 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR


PC 145.060 Glastuinbouw

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

9,69 EUR

Categorie 1

10,80 EUR

Categorie 2

11,37 EUR

Categorie 3

11,91 EUR

Categorie 4

Minimaal 12,48 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR


PC 145.070 Champignonteelt

Verhoging met 0,4 pct. en indexering met 3,22 pct.

Seizoen- en gelegenheidswerk

10,46 EUR

Categorie 1

10,46 EUR

Categorie 2

10,60 EUR

Categorie 3

11,20 EUR

Categorie 4

11,90 EUR

Categorie 5 (enkel 50 en meer werknemers ondernemingen)

15,31 EUR

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

4,11 EUR

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,82 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^