Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 september 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2019 pub. 21/09/2023 numac 2023044088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023015379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023015380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023015375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023030844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023031240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk besl Erkenningsnummer van het dienstencentrum Numér(...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023030852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loontoeslagen voor onregelmatige prestaties (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023031400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt de heer Namik SENEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023042639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, houdende de praktische toepassing van landingsbanen voor de havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023042641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het niet-geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren type koninklijk besluit prom. 15/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023042636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 28/06/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023043864 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2021 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023043296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023, wordt de heer Bart KETELS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023045102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van de benoeming van een lid van de ombudsdienst voor de postsector type koninklijk besluit prom. 15/09/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023045437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2024 type koninklijk besluit prom. 04/09/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023045155 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023045441 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Anyès NAUWELAERTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023045467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 juli 2023, wordt mevrouw Lien VAN SCHOORISSE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023045482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van de benoeming van een lid van de ombudsdienst voor de postsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 2022 tot benoeming van de leden en aanstelling van de voorzitter van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 20/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 7/1, § 7, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204583 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 4 september 2023 wordt "123 Interim SRL" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023031263 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2023 van 12 januari 2023 Rolnummer 7730 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 « tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers », gesteld door de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023044408 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2023 van 20 juli 2023 Rolnummer 7883 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 15 van de wet van 1 juni 2022 « tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. 22/05/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023203086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023043204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van deel III van luik III van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de geregionaliseerde revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor het jaar 2023 en voor de revalidatievoorziening voor visuele revalidatie die niet verbonden is aan een universitair ziekenhuis voor het jaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings-, uitvoerings- en subsidiëringsvoorwaarden voor LEADER-gebieden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023045423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2020 houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023045427 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering de ordonnantie van 1 december 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023045141 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft de nietigverklari Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 239.817/XV-5.571. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204374 bron waalse overheidsdienst Financiën. - Belasting op de automatische ontspanningstoestellen. - Belasting op de automaten Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen in aanmerking te nemen vanaf 1 januari 2024 De bedragen worden jaarlijks verhouding 1. Belasting op automatische ontspanningstoestellen Op 1 januari 2024 te indexeren bedragen die(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën: Deskundigen Dossierbeheer - Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (m/v/x). - Selectienummer: BNG2213(...) Deze selectie werd afgesloten op 09/06/2023. Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is on(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés P&O (niveau A2) voor het parket West-Vlaanderen. - Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG23260 Solliciteren kan tot en met 06/10/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204692 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders territoriale analyse (niveau A1) voor perspective.brussels. - Selectienummer: REQ525 Solliciteren kan tot en met 28/09/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functieb(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...)

erratum

type erratum prom. 25/05/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023044947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, van de werkgevers van de social-profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van Brupartners. - Erratum

document

type document prom. 13/07/2023 pub. 21/09/2023 numac 2023204417 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 februari 2019 tot vastlegging van de hoofdvakken over theoretische vakkennis type document prom. 22/12/2022 pub. 21/09/2023 numac 2023204494 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023010259 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 16 april 2023 en met ingang van 1 maart 2023, wordt de heer Viktor OPSOMER in vast verband benoemd met de titel van attaché, in de klasse A1, in het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023020082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2023, wordt de heer Simon DE COOMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023020031 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 april 2023, wordt mevrouw Erica VERWIMP benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen met ingang van 22 april 2023. Overeen type benoemingen prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023020070 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 9 mei 2023, wordt mevrouw Kaatje VAN CAUWENBERG benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023031285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 februari 2023, wordt de heer Brent DE RUYVER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023031286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 februari 2023, wordt mevrouw Els ANDRIES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023031330 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022 en met ingang van 1 maart 2022, wordt mevrouw Siri ROBIN in vast verband benoemd met de titel van attaché, in de klasse A2, in het Nederlands Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022 en met ingang van 1 maart 2022, wordt de heer Alexander (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023045273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt de heer Yorick PELKMANS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023045342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2023, wordt mevrouw Sarah DUBIT, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204717 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 september 2023, dat uitwerking heeft met ingang van 15 sep Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van de ov(...)

document

type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023045253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Brusselse agglomeratie. - Detachering van een personeelslid als verbindingsambtenaar met de specificiteit "veiligheidsofficier" bij de Hoge ambtenaar voor de Brusselse agglomeratie/Directeur-generaal van safe.brussels Binnen de Brussel De medewerking van de politiediensten is hierbij essentieel en het is dan ook aanbevolen dat de lei(...) type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204369 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Recruiters (niveau B) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ446 Deze selectie werd afgesloten op 23/08/2023. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 6 maand geldig. (...) type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204178 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Client officers voor de steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken (niveau A1) voor Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG23375 Solliciteren kan tot en met 05/10/2023 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204370 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectbeheerders Learning & Development (niveau A1) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ457 Deze selectie werd afgesloten op 25/08/2023. Er zijn 2 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstali(...) type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204618 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor FAVV. - Selectienummer: AFG23125 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2023. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bij(...) type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204639 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de Franstalige Sociaal werkers (niveau B) voor Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie. - Selectienummer: AFG23109 Deze selectie werd afgesloten op 16/06/2023. Er zijn 9 laureaten. De lijst is (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 21/09/2023 numac 2023204599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie. - Attaché BPM (m/v/x). - Selectienummer: BFG23100(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...)
^