Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 19 mei 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200681
pub.
19/05/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002 Wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 14 mei 2002 onder het nummer 62499/CO/118.09) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de groenteverwerkende nijverheid. § 2. Met « arbeiders » wordt bedoeld : de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders. HOOFDSTUK II. - Geldigheidsduur

Art. 2.Huidige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door één der partijen mits een opzegging van zes maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de arbeiders van de voedingsnijverheid. HOOFDSTUK III. - Adres van het sociaal fonds

Art. 3.Het artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" (koninklijk besluit van 30 april 2001, Belgisch Staatsblad van 12 september 2002) wordt vervangen door hetgeen volgt : «

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Grote Markt 10. » HOOFDSTUK IV. - Administratie

Art. 4.Het artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" wordt vervangen door hetgeen volgt : «

Art. 6.Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer die paritair samengesteld is uit afgevaardigden van de werkgevers en van de werknemers.

Deze raad bestaat uit zes leden, te weten drie afgevaardigden van de werkgevers en drie afgevaardigden van de werknemers vertegenwoordigers van de drie werknemersorganisaties.

De leden van de raad van beheer worden aangewezen door het Paritair Comité van de voedingsnijverheid. Hun mandaat duurt drie jaar. ».

Art. 5.Het volgende artikel 11bis wordt ingelast in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groentenconservennijverheid" : "

Art. 11bis.Het administratief beheer van het fonds wordt waargenomen door het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" ».

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^