Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 19 mei 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974 tot oprichting van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot de vaststelling van de statuten ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200725
pub.
19/05/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974 tot oprichting van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot de vaststelling van de statuten ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974 tot oprichting van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot de vaststelling van de statuten ervan.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002 Wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974 tot oprichting van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot de vaststelling van de statuten ervan (Overeenkomst geregistreerd op 14 mei 2002 onder het nummer 62498/CO/118.06) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de volgende sectoren binnen het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid : - suikerfabrieken, raffinaderijen, invertsuiker, citroenzuur, kandijfabrieken, gistfabrieken, distilleerderijen. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Adres van het sociaal fonds

Art. 2.Het artikel 2 van de statuten van het "Waarborg- en het Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 (Belgisch Staatsblad van 26 november 1974), wordt vervangen door hetgeen volgt : «

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Grote Markt 10. » HOOFDSTUK III. - Administratie

Art. 3.Het artikel 6 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 (Belgisch Staatsblad van 26 november 1974) wordt vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 6.Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer die paritair samengesteld is uit afgevaardigden van de werkgevers en van de werknemers.

De raad bestaat uit zes effectieve leden en zes plaatsvervangende leden, waarvan iedere keer drie afgevaardigden van de werkgevers en drie afgevaardigden van de werknemers die de drie arbeidsorganisaties vertegenwoordigen.

De leden van de raad van beheer worden aangewezen door het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. Hun mandaat duurt drie jaar. ».

Art. 4.Het volgende artikel 11bis wordt ingelast in de statuten van het "Waarborg- en Sociaal fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 (Belgisch Staatsblad van 26 november 1974) : "Art.11bis. Het administratief beheer van het fonds wordt waargenomen door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid". » HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij treedt in werking op 1 januari 2002. Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend per een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de organisaties erin vertegenwoordigd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^