Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2011
gepubliceerd op 28 maart 2011

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011200091
pub.
28/03/2011
prom.
13/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAART 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de feestdagen, inzonderheid op de artikelen 6 en 7;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot algemeen verbindend verklaring van zijn beslissing van 1 juni 2010 betreffende de vervanging van de feestdagen van 2011;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in bijlage overgenomen beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 wordt algemeen verbindend verklaard.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974. Bijlage Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) Beslissing van 1 juni 2010 Vervanging van de feestdagen in 2011 Enig artikel. Voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, wordt de feestdag van : - zaterdag 1 januari 2011, die met een gewone inactiviteitsdag samenvalt, vervangen door vrijdag 3 juni 2011; - zondag 1 mei 2011 vervangen door vrijdag 22 juli 2011; - zondag 25 december 2011 vervangen door maandag 31 oktober 2011.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^