Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040661
pub.
05/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017 Vaststelling van de geldende loonbarema's (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2017 onder het nummer 138785/CO/145)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met inbegrip van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : zowel de arbeiders als de arbeidsters. § 2. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel voor elke activiteit die in het koninklijk besluit dat het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf omschrijft is opgenomen, een toepasselijk loonbarema aan te wijzen.

Art. 2.Onderhavige collectieve overeenkomst vertrekt van het koninklijk besluit inzake het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972). Dit koninklijk besluit is opeenvolgend gewijzigd door de volgende koninklijke besluiten : (1) Koninklijk besluit van 29 januari 1991 - Belgisch Staatsblad van 12 februari 1991;(2) Koninklijk besluit van 12 augustus 1991 - Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1991;(3) Koninklijk besluit van 13 november 1996 - Belgisch Staatsblad van 29 november 1996;(4) Koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen en de brugdagen voor de jaren 2004 en 2005 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1993 betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" sluiten - Belgisch Staatsblad van 26 april 2005;(5) Koninklijk besluit van 20 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009204013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 19 mei 2009 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009204037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 september 2009;(6) Koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten - Belgisch Staatsblad van 1 april 2011;(7) Koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques sluiten - Belgisch Staatsblad van 30 januari 2014.

Art. 3.Voor de verschillende activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf gelden de volgende loonbarema's : - Barema bloemisterij : 145.1; - Barema bosboomkwekerij : 145.2; - Barema boomkwekerij : 145.3; - Barema tuinaanleg : 145.4; - Barema fruitteelt : 145.5; - Barema groenteteelt : 145.6; - Barema champignonteelt : 145.7.

Deze loonbarema's, zoals zij sinds 1 januari 2017 van toepassing zijn, worden als bijlage aan onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst toegevoegd. Deze loonbarema's worden jaarlijks, telkens op 1 januari, gekoppeld aan de evolutie van de levensduurte in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, nr. 132769, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van consumptieprijzen.

Art. 4.Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast : 1. De groenteteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloofteelt : barema groenteteelt - 145.6.

Voor de paddenstoelenteelt geldt : barema champignonteelt - 145.7; 2. De fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aardbeienteelt : barema fruitteelt - 145.5; 3. De bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen : barema bloemisterij - 145.1; 4. De boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt : barema boomkwekerij - 145.3.

Voor de bosboomkwekerij geldt : barema bosboomkwekerij - 145.2; 5. De teelt van de tuinbouwzaden : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwzaden waar het precies over gaat; 6. Het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België : barema tuinaanleg - 145.4; 7. Het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld : barema tuinaanleg - 145.4; 8. Het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector : één van de hierboven vermelde barema's in functie van het tuinbouwgewas waarop het onderzoek en de voorlichting betrekking hebben;9. De ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waar het precies over gaat; 10. De productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten, voor zover geen ander paritair comité bevoegd is : barema bloemisterij - 145.1; 11. Het manueel oogsten van tuinbouwproducten : één van de hierboven vermelde barema's in functie van de tuinbouwproducten waarop de oogst betrekking heeft; 12. Het kweken van graszoden, voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is : barema boomkwekerij - 145.3; 13. Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden. Voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten : barema 145.4.

Voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen : barema bloemisterij - 145.1 of barema boomkwekerij - 145.3 in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat; 14. Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden : barema fruitteelt - 145.5.

Forfaitaire premies reguliere werknemers

Art. 5.§ 1. Dit artikel is niet van toepassing op de werknemers bedoeld in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid. § 2. Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar op 1 juli aan de werknemers een forfaitaire premie. Deze forfaitaire premie wordt enkel toegekend aan de werknemers die tijdens de referteperiode van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar tewerkgesteld zijn geweest in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Onder "tewerkstelling" wordt begrepen : de gewerkte en gelijkgestelde dagen zoals gedefinieerd in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 6 april 1967). § 3. Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze brutopremie overeen met 55,00 EUR. Voor de deeltijdse werknemers zal de brutopremie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse arbeiders en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

Voor de werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen gedurende een volledig refertejaar, wordt de brutopremie pro rata temporis berekend.

Elke begonnen maand telt als 1/12. Bij uitdiensttreding wordt de premie verrekend met de laatste loonafrekening. § 4. Op ondernemingsvlak kan deze forfaitaire premie worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (bij omzetting in maaltijdcheques verhoogt het werkgeversaandeel met 0,5 EUR per dag) mits het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, neergelegd uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar en mits het bezorgen van een kopie van deze ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Forfaitaire premie seizoenarbeid

Art. 6.§ 1. Dit artikel is enkel van toepassing op de werknemers bedoeld in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid. § 2. Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar een forfaitaire premie van 10,00 EUR bruto aan het in § 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat in de loop van de referteperiode, lopende van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar, minstens 50 dagen tewerkstelling heeft aangegeven op de kaart seizoenarbeid in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

De betaling gebeurt uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin de hierboven vermelde 50 dagen zijn bereikt.

Art. 7.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016 (geregistreerd onder het nummer 132768/CO/145). Zij is gesloten voor een onbepaalde duur en kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen door middel van een opzeggingstermijn van drie maanden die per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité wordt betekend.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's Loonbarema's geldend op 1 januari 2017 Tabel 1. Anciënniteitsverhoging (bloementeelt, boom- en bosboomkwekerijen, fruitteelt, groenteteelt, paddenstoelenteelt)

Vanaf 5 jaar anciënniteit

(+ 0,5 pct.)

Vanaf 10 jaar anciënniteit

(+ 1 pct.)

Vanaf 15 jaar anciënniteit

(+ 1,5 pct.)

Vanaf 20 jaar anciënniteit

(+ 2 pct.)

Vanaf 25 jaar anciënniteit

(+ 2,5 pct.)

Vanaf 30 jaar anciënniteit

(+ 3 pct.)


Tabel 2. Anciënniteitsverhoging (parken en tuinen)

Vanaf 5 jaar anciënniteit

(+ 0,5 pct.)

Vanaf 10 jaar anciënniteit

(+ 1 pct.)

Vanaf 15 jaar anciënniteit

(+ 1,5 pct.)

Vanaf 20 jaar anciënniteit

(+ 2 pct.)


Tabel 3. Geïndexeerde minimumlonen vanaf 1 januari 2017

PC 145.010 Bloementeelt


Seizoen- en gelegenheidswerk

9,46

Categorie 1

10,37

Categorie 2

10,62

Categorie 3

10,77

Categorie 4

11,31

Categorie 5 (enkel 50+ werknemers ondernemingen)

11,82

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,59


PC 145.030 Boomkwekerijen


Seizoen- en gelegenheidswerk

10,59

Ongeschoolden

12,69

Geoefenden

12,22

Geschoolden

12,51

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,76

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,75


PC 145.020 Bosboomkwekerijen


Seizoen- en gelegenheidswerk

10,52

Ongeschoolden

11,60

Geoefenden

12,11

Geschoolden

12,45

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,76

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,75


PC 145.040 Parken en tuinen A


Categorie 1

12,23

Categorie 2

12,61

Categorie 3

13,40

Categorie 4

13,71

Categorie 5

14,45

Vergoeding huisvesting

21,60

Vergoeding maaltijden

10,98

Scheidingsvergoeding

6,20

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,59


PC 145.040 Parken en tuinen B


Categorie 1

11,94

Categorie 2

12,31

Categorie 3

13,07

Categorie 4

13,40

Categorie 5

14,11

Vergoeding huisvesting

21,60

Vergoeding maaltijden

10,98

Scheidingsvergoeding

6,20

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,59


PC 145.050 Fruitteelt


Seizoen- en gelegenheidswerk

8,65

Categorie 1 : geschoolden

11,57

Categorie 2 : geoefenden

10,72

Categorie 3 : ongeschoolden

9,98

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,53

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,71


PC 145.050 Fruitsorteerbedrijven


Seizoen- en gelegenheidswerk

8,65

Categorie 1 : geschoolden

11,49

Categorie 2 : geoefenden

10,64

Categorie 3 : ongeschoolden

9,92

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

3,53

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,71


PC 145.060 Groenteteelt


Seizoen- en gelegenheidswerk

8,65

Categorie 1 : geschoolden

10,64

Categorie 2 : geoefenden

10,15

Categorie 3 : ongeschoolden

9,65

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,59


PC 145.060 Glastuinbouw


Seizoen- en gelegenheidswerk

8,65

Categorie 1 : geschoolden

10,64

Categorie 2 : geoefenden

10,15

Categorie 3 : ongeschoolden

9,65

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,59


PC 145.070 Champignonteelt


Seizoen- en gelegenheidswerk

9,34

Categorie 1

9,34

Categorie 2

9,47

Categorie 3

10,00

Categorie 4

10,63

Categorie 5 (enkel 50+ werknemers ondernemingen)

13,67

Vergoeding voor werkkledij : weekbedrag

2,94

Vergoeding voor werkkledij : dagbedrag

0,59


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^