Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie type wet prom. 12/11/2017 pub. 12/04/2018 numac 2018011629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017013085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap erkend en gesubsidieerd door de "Dienststelle für Personen mit Behinderung" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017013086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de ondersteuning van de opleiding met toepassing van het driepartijdig kaderakkoord voor de Waalse privé non-profitsector 2010-2011 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017013088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017013087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017013499 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013642 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 17 augustus 1948 betreffende het dienstjaar waarop sommige uitgaven inzake inbreuken op de douane- en accijnswetten dienen aangerekend, zomede betreffende het toekennen van beloningen inzake opsporing en vaststelling van die inbreuken type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013643 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 houdende toekenning van een europroductiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 22/11/2017 numac 2017014133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017014204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "West-Vlaamse Brandweerschool" en het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « West-Vlaamse Brandweerschool » type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017031154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de loopbanen van het bedienden- en kaderpersoneel dat vanaf 1 oktober 2003 in dienst is type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017031197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en de fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de **** handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten - verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017031562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017031594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - OCMW type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017031595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - OCMW type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017031715 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017031716 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan EBMpracticeNet VZW om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg gedurende de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031926 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 EUR aan de VZW POSECO type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de storting in 2017 en 2018 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 betreffende de vervoersonkosten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de overname van personeel ingevolge de overgang van een commercieel contract type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017040431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de instellingen en internaten van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die zijn ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franse taalrol type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het gebruik van een fiets om dienstredenen - tegemoetkoming door de werkgever type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de storting in 2017 en 2018 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui - risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004 betreffende de kwalificatiemethode type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008 betreffende de omzetting van een bestaand plan betreffende voordelen, gebonden aan de collectieve resultaten van de onderneming, genaamd "variabele bonus", in een plan betreffende resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017040678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de verloning en de andere arbeidsmodaliteiten in de aanvullende subsector van de glasindustrie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017040688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de havensleepvaart voor de periode 2016-2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het levenslang leren en de meting van de opleidingsinspanningen in de onderneming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedisch technologieën, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017040694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de verplaatsingskosten tussen woonplaats en werkplaats - fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid Constructiv" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040821 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040820 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een lid van de raad van het bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040907 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijzigingen van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017203831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2011 tot oprichting van een fonds voor vorming - sociale bijdragen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017203838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004 betreffende het gewaarborgd minimumdagloon bedoeld bij artikel 30 van de wet van 3 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017203833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016 houdende de vaststelling van de gecoördineerde teksten van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" en tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomsten die haar wijzigden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017203836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2017 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017203835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als roerganger opgeleide matroos, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015 betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2015 betreffende de organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de tewerkstelling van interimkrachten in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017203839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2017 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017203846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017203847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de baggersector type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017203850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de vertegenwoordigers van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017203848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017203854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de financiering van het sectoraal aanvullend pensioen in de sector van de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector voor verhuisonderne-mingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017203851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen - verlenging type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2009 betreffende de stagiairs in de diamantvakschool type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017203855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het opleidingsproject zorgkundige type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017203859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017203874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het project werknemersstatuut voor bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2009 betreffende de opleiding en vorming in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017203878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2007 tot vaststelling van de parameters voor een éénvormige berekening van de verplaatsingstijd van de vestigingsplaats van de werkgever naar de 1ste werf en de terugkeer van de laatste werf type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2017 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de invoering van het recht op een landingsbaan en de complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor werknemers tewerkgesteld in de subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het vormingsbeleid en de arbeidsmarktwerking in de textielsector type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017204388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2017, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2000 tot oprichting van een "Paritair Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de makelarij en de verzekeringsagentschappen" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017204381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de periode 2017-2018, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017204387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2017, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het vormingsbeleid en de arbeidsmarktwerking in de textielsector type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017204394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij volledige werkloosheid ten behoeve van de erkende zeevissers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2017 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017204396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers uit de sector van de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen in uitvoering van artikel 190 van de wet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2008 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als motorist 750 kw of alle vermogens opgeleide visser met een diploma motorist 750 kw of alle vermogens, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2017 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en vorming van risicogroepen en de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017204404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2017, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017204402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2017, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van nietrecurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de sociale programmatie 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2017-2018, luik stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen behoren en de beroepsopleiding voor de arbeiders van de glasindustrie in 2013 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsloopbaan van tenminste 33 jaar kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen voor de werknemers die gewoonlijk in ploegen werken of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen in het Waalse Gewest, in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffende het extralegaal pensioen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017204426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017204431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de periode 2017-2018, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2017 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017204451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2006 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" ter bevordering van de tewerkstelling in de sector en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017204474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invulling van de loonnorm 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toekenning van verscheidene sectorale conventionele stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het tijdskrediet en de landingsbaan type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, sectie monteerders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017204514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58-59 jaar type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het FBZ ETAW op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 met een beroepsverleden van minstens 40 jaar type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende het tijdskrediet voor bedienden in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders in de bakkerijen en banketbakkerijen volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2007 betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel "vaste prestaties" voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar na 35 jaar beroepsverleden voor de werknemers die om medische redenen ongeschikt zijn tot verderzetting van hun beroepsactiviteit type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 33 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep en die nachtwerk hebben uitgevoerd gedurende 20 jaar type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 35 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011 betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 5802 van het type "vaste bijdragen" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de contante betaling van een voorschot op het loon type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet voor de werknemers tewerkgesteld in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van tenminste 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de SWT-stelsels toepasbaar in 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide bedienden en bedienden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017204719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017204718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017204713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58/59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 124 en 125 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017204716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017205377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017206851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/06/2018 numac 2018031243 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van bepaalde categorieën van operatoren van de registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2008 die de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006 houdende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de erkende zeevissers wijzigt type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 28/01/2020 numac 2020010237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van bepaalde categorieën van operatoren van de registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 09/12/2022 numac 2022034354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013640 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage voor wapendracht type ministerieel besluit prom. 12/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017013641 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging en opheffing van verscheidene bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen toegekend aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 12/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017040822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

document

type document prom. 12/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017040860 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoeming in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
^