Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 december 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017, - dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is mevr. Delbecq E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld. - is aan de heer Dierckx de Casterlé O., toegevoegd rechter in de Franstalige politierechtbank te B(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017206301
pub.
04/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2017, - dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is mevr.

Delbecq E., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Dierckx de Casterlé O., toegevoegd rechter in de Franstalige politierechtbank te Brussel, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2018.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2017 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is aan mevr. Foulon R., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017203695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is mevr. Vervaeke E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2017-2018 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is de heer Caers F., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017031271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013338 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 41, § 1, tweede lid, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering teneinde de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht te bepalen type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017014120 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is het aan de heer Verstraeten P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 73, § 1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica type koninklijk besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031925 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is aan mevr. Tasquin B., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Verviers.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018030067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017031501 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2017, 's avonds, is aan mevr. Van de Putte A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017031197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en de fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017040661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017031154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de loopbanen van het bedienden- en kaderpersoneel dat vanaf 1 oktober 2003 in dienst is type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 5802 van het type "vaste bijdragen" sluiten, is de machtiging aan de heer Poma P., vrederechter van het kanton Brasschaat, om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er is voorzien in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege, hernieuwd voor een periode van vijf maanden met ingang van 1 januari 2018.

Bij koninklijke besluiten van 19 november 2017, - dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is de heer Van Acker F., vrederechter van het kanton Diksmuide, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 31 oktober 2017 's avonds, is het aan de heer Renard J., vergund de titel van zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel Waals-Brabant eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 november 2017, - dat in werking treedt op 31 december 2017 's avonds, is de heer Yernaux M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan mevr. Van Bulck R., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Boom.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 30 november 2017 's avonds, is aan de heer Jossart D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Nijvel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^