Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 oktober 2017
gepubliceerd op 30 oktober 2017

Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 73, § 1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017013750
pub.
30/10/2017
prom.
24/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/24/2017013750/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 73, § 1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 53, § 1, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014003155 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten, 73, § 1/1 ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. 10/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014003155 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten en 218, § 2 vervangen bij de wet van 7 februari 2014;

Gelet op het voorstel van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen gegeven op 4 juli 2016;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 20 juli 2016;

Gelet op het advies van het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering gegeven op 16 november 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 november 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 februari 2017;

Gelet op het advies 61.635/2 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onder voorbehoud van de toepassing van het artikel 152 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, kunnen de zorgverleners die niet tot het akkoord zijn toegetreden of die er gedeeltelijk tot zijn toegetreden honorariasupplementen toepassen voor de verstrekkingen van klinische biologie, pathologische anatomie en genetica onder de voorwaarden bepaald in dit besluit.

Art. 2.De supplementen bedoeld in artikel 1 mogen enkel worden toegepast op het gedeelte van het honorarium dat niet geforfaitariseerd is.

De supplementen bedoeld in het artikel 1 mogen niet worden toegepast op de geneeskundige verstrekkingen verleend in het kader van een georganiseerd screeningsprogramma naar baarmoederhalskanker, noch op de geneeskundige verstrekkingen van artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Art. 3.De supplementen bedoeld in artikel 1 mogen enkel worden toegepast indien de laboratoria aantonen dat zij de betrokken patiënten hier voorafgaandelijk aan de afname over hebben ingelicht, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de voorschrijver.

Art. 4.In geval van elektronische facturatie, maken de laboratoria aan de verzekeringsinstellingen de bedragen over van de aan de patiënt aangerekende supplementen en de bedragen voor verstrekkingen die geen aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering, bovenop de vermeldingen voorzien in artikel 53, § 1, eerste alinea van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 5.Het Instituut publiceert op zijn website de lijst van laboratoria voor klinische biologie, pathologische anatomie en genetica waarvan de zorgverleners niet toegetreden zijn tot de akkoorden of die er gedeeltelijk tot zijn toegetreden.

Art. 6.Twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit maakt de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen aan het Verzekeringscomité een evaluatierapport over van de maatregelen vervat in dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van het artikel 2, tweede lid dat in werking treedt op dezelfde datum als het Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie.

Art. 8.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 24 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^