Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 augustus 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017, is de heer Lebeau J., rechter in de politierechtbank Henegouwen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termij Deze machtiging is hernieuwbaar. Bij koninklijk besluit van 19 november 2017, dat in werking(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040582
pub.
03/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 73, § 1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica type koninklijk besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031925 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant sluiten, is de heer Lebeau J., rechter in de politierechtbank Henegouwen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 augustus 2018.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn in 2017 en 59 jaar of ouder in 2018 met een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 `s avonds, is de heer Vanhoorebeke Ch., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 3 december 2017, die in werking treden op 31 augustus 2018 `s avonds : - is de heer Toledo M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden. - Is Mevr. Benoit B., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren. - Is de heer Poquette J., vrederechter van het kanton Bastenaken-Neufchâteau, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040988 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Onrechtmatige bedingen » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040989 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Verbruik » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor de jaren 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2017 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen sluiten, is Mevr. Derwael C., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018030207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2014-2017 type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 23/01/2018 numac 2018010046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 's avonds, is Mevr. Gerard K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijke besluiten van 7 januari 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 's avonds : - Is Mevr. De Vriendt L., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren. - Is de heer Lamerant L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - Is het mandaat van voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen van de heer Rotthier K., vrederechter van het kanton Beveren, op zijn verzoek, voortijdig ter beschikking gesteld.

Betrokkene neemt de hoedanigheid van vrederechter van het kanton Beveren opnieuw in.

Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 's avonds : - Is Mevr. De Bauw M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, in ruste gesteld.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - Is de heer Deburggraeve M., rechter in de politierechtbank Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - Is de heer Gregoir J., vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 `s avonds's avonds : - Is Mevr. Vanhooren N., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren. - Is Mevr. Tibos D., vrederechter van het kanton Willebroek, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2018 : - Is het verzoek tot machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, met ingang van 1 september 2018, van de heer Czaplicki A., vrederechter van het vierde kanton Luik, geweigerd. - Is Mevr. Selleslagh A.-M., vrederechter van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2018.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018201115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017206727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of 59 jaar na een beroepsloopbaan van 33 jaar en in geval van een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid (1) type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011485 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2017206536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011499 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2018 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 's avonds, is de heer Meysman G., afdelingsvoorzitter in de arbeidsrechtbank te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Dendermonde eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 's avonds, is de heer Dello P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Er is, op uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, dat in werking treedt op 1 september 2018, is er, op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat van de heer Vanhoorebeke Ch., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040988 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Onrechtmatige bedingen » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040989 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Verbruik » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor de jaren 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2017 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen sluiten1, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 `s avonds, is de heer Eeckhout R., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018040107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 's avonds, is Mevr. Schmitz A., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 's avonds : - Is Mevr. Devreux J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren. - Is Mevr. Destrée A.-F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren. - Is Mevr. Swysen M., rechter in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel haar ambt eershalve te voeren. - Is Mevr. Ligot F., vrederechter van het vijfde kanton Charleroi, in ruste gesteld.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekte-verzekering type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2018 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER" type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011659 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, vooral met het oog op de toepassing van de uitvoeringsverordening 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn, en met het oog op het mogelijk maken van het informatiseren van de registers bijgehouden door de schietstanden type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, § 3, tweede lid van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen sluiten, dat in werking treedt op 1 september 2018, is er, op haar uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat van Mevr.

Tibos D., vrederechter van het kanton Willebroek.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van een herdenkingsstuk van 2 EURO, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de studentenopstand in mei 1968 type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 70, §§ 6 en 8, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § 7, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, van dezelfde wet betreft sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 `s avonds, is aan de heer Hislaire J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040988 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Onrechtmatige bedingen » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040989 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Verbruik » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor de jaren 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2017 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen sluiten0, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 's avonds, is de heer Quairiat J.-M., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Bergen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040988 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Onrechtmatige bedingen » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040989 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie « Verbruik » binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017031703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor de jaren 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018030113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2017 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen sluiten2, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 `s avonds, is Mevr. Heylen R., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de toekenning van een loonsverhoging in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de organisatorische modaliteiten voor de werking van een Europese ondernemingsraad (1) type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koopkracht 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018202051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2018 's avonds, is aan de heer Czaplicki A., vrederechter van het vierde kanton Luik, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2018, die in werking treden op 31 augustus 2018 's avonds : - Is de heer Stevens G., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - Is aan de heer Riffon J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Hoei.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http ://www.raadvst-consetat.be/).

^