Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 maart 2018
gepubliceerd op 12 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201458
pub.
12/04/2018
prom.
30/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/30/2018201458/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018 Aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 9 maart 2018 onder het nummer 145212/CO/300) Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen;

Gelet op de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 06/09/2011 numac 2011000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 06/09/2011 numac 2011000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd op 18 juli 2012 onder het nummer 110211/CO/300, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 bis van 27 april 2015, geregistreerd op 19 mei 2015 onder het nummer 126894/CO/300, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter van 20 december 2016, geregistreerd op 21 april 2017 onder het nummer 137275/CO/300;

Gelet op het advies nr. 2.072 dat de Nationale Arbeidsraad op 29 januari 2018 heeft uitgebracht betreffende de uitbreiding van de notie "kind met een handicap";

Overwegende dat de ondertekenende partijen die notie "kind met een handicap" wensen uit te breiden teneinde de impact van de handicap van het kind in al zijn dimensies in aanmerking te nemen, zowel wat zijn lichamelijke en geestelijke capaciteiten betreft, als wat zijn autonomie betreft, alsook de gevolgen voor zijn gezinsleden;

Overwegende dat het voornoemde koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten de voorwaarden vastlegt van het recht op een uitkering voor tijdskrediet met motief voor de verzorging van zijn gehandicapt kind en dient te worden aangepast om het recht op afwezigheid voor dat zorgmotief, geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst, in overeenstemming te brengen met het recht op de uitkeringen, geregeld door het koninklijk besluit.

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen; - de organisaties die de zelfstandigen en de KMO's vertegenwoordigen, die zijn erkend overeenkomstig de wet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's sluiten betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO's; - de Boerenbond; - "la Fédération wallonne de l'Agriculture"; - de Unie van Socialprofitondernemingen; - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België; - het Algemeen Belgisch Vakverbond; - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België; op 29 januari 2018 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. HOOFDSTUK I. - Stelsel van tijdskrediet met motief

Artikel 1.De eerste paragraaf, d), derde lid van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt aangevuld met de woorden : "of van minstens 9 punten in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag". HOOFDSTUK II. - Overgangsbepalingen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen waarvan de werkgever op de hoogte werd gebracht overeenkomstig artikel 12 na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 4, § 1, d) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, dat van toepassing was vóór de datum van inwerkingtreding, blijft evenwel van toepassing op de werknemers die zich, op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst, bevinden in een lopend stelsel van tijdskrediet of loopbaanvermindering.

Commentaar Deze bepaling legt de overgangsmaatregelen vast die van toepassing zijn na de inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4. Vanaf de datum van inwerkingtreding ervan uiterlijk op 1 april 2018 of op de datum van inwerkingtreding van het aangepaste koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten tot regeling van het recht op de uitkeringen, is de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103van toepassing op alle vragen en verlengingsaanvragen waarvan de werkgever op de hoogte wordt gesteld overeenkomstig artikel 12.

Met het oog op de continuïteit tussen het nieuwe stelsel van tijdskrediet van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 en het oude stelsel van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 zijn evenwel overgangsbepalingen vastgelegd.

Meer bepaald blijft artikel 4, § 1, d) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, dat van toepassing was vóór de datum van inwerkingtreding, van toepassing op de werknemers die zich, op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst, bevinden in een lopend stelsel van tijdskrediet of loopbaanvermindering.

Alle andere bepalingen die niet werden gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4, met name wat betreft de kennisgeving, de drempel en andere organisatieregels, blijven integraal van toepassing op alle stelsels van tijdskrediet en loopbaanvermindering, ongeacht of ze aan de gang zijn of nieuw zijn. HOOFDSTUK II. - Datum van inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

Art. 3.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur.

Ze treedt in werking op het tijdstip waarop het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 06/09/2011 numac 2011000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in werking treedt en uiterlijk op 1 april 2018.

Deze overeenkomst heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens dezelfde termijnen en nadere regels worden herzien of opgezegd als de collectieve arbeidsovereenkomst die ze wijzigt. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij geheel of gedeeltelijk worden herzien of opgezegd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties verbinden er zich toe deze binnen een maand na ontvangst ervan in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^