Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 november 2017

Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017 wordt Mevr. Tine MEYFROODT met ingang van 1 september 2017 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017031500
pub.
17/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017031925 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant type koninklijk besluit prom. 24/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 73, § 1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetica sluiten wordt Mevr. Tine MEYFROODT met ingang van 1 september 2017 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, met ranginneming op 1 september 2016.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

^