Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 18 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017031175
pub.
18/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016 Wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties" (Overeenkomst geregistreerd op 21 februari 2017 onder het nummer 138123/CO/328.03)

Artikel 1.Toepassingsveld De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever die onder het Paritair Subcomité van het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest valt, alsook op zijn personeelsleden.

Art. 2.Voorwerp 2.1. De onderhavige overeenkomst heeft als voorwerp de wijziging van het groepsverzekeringsreglement van 24 oktober 2006 met als titel "Reglement van de groepsverzekering nr. 807 van het type vaste prestaties in rentes onderschreven door de MIVB ten gunste van zijn personeelsleden, met uitzondering van de leden van het directiepersoneel" (hierna het "Reglement" en de "Groepsverzekering" genoemd) (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81578). 2.2. De wijzigingen die worden aangebracht aan het genoemde Reglement hebben tot doel om, enerzijds, vanaf 1 oktober 2016, de aansluiting bij de Groepsverzekering te voorzien van de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die tevens beantwoorden aan de andere aansluitingsvoorwaarden en, anderzijds, om enkele rechtzettingen in de tekst van het Reglement door te voeren.

Met "arbeidsovereenkomst van bepaalde duur" worden eveneens de vervangingsovereenkomsten bedoeld.

Art. 3.Aansluitingsvoorwaarden bij de Groepsverzekering 3.1. Vanaf 1 oktober 2016 wordt de aansluiting bij de Groepsverzekering, met inbegrip van het luik "aanvullende prestatie overlijden", dat deel uitmaakt van de bijlage VIII bij het Reglement, uitgebreid tot de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die in dienst zijn op die datum of later en onder de hier beoogde personeelscategorie vallen. Onder voorbehoud van het geen bepaald is in de artikelen 3.2. en 3.3. hieronder, zal deze aansluiting plaatsvinden volgens de algemene beginselen vastgesteld in het Reglement. Het principe dat de aansluiting bij het luik leven plaats heeft de eerste dag van de maand volgend op of samenvallend met de maand waarin het personeelslid, onafhankelijk van zijn tewerkstellingsgraad, één dienstjaar volledige effectieve dienst heeft vervuld, zonder afbreuk te doen aan de onmiddellijke aansluiting vanaf 25 jaar, blijft in ieder geval van toepassing. 3.2. Voor de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die in dienst zijn op 1 oktober 2016 en waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is ingegaan vóór 1 oktober 2016, zijn de volgende beginselen van toepassing : - de periode van tewerkstelling onder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wordt in rekening gebracht voor de "duur van de loopbaan" zoals bepaald door het Reglement. In voorkomend geval, zal voor het bepalen van deze periode van tewerkstelling rekening worden gehouden met de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur die elkaar zonder onderbreking opgevolgd hebben; - de financiering van het aanvullend rustpensioen voorzien door de Groepsverzekering dat betrekking heeft op deze periode van tewerkstelling vóór 1 oktober 2016 wordt uitsluitend ten laste genomen door de werkgever. 3.3. Voor de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, die in dienst zijn op 1 oktober 2016 en waarvan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, zonder onderbreking, gevolgd is op één of meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur (en dus zonder onderbreking ertussen), zijn de volgende beginselen van toepassing : - de periode van tewerkstelling onder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wordt in rekening gebracht voor de "duur van de loopbaan" zoals bepaald in het Reglement; - de financiering van het aanvullend rustpensioen voorzien door de Groepsverzekering dat betrekking heeft op deze periode van tewerkstelling vóór 1 oktober 2016 onder de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, wordt uitsluitend ten laste genomen door de werkgever. 3.4. Deze uitbreiding van de Groepsverzekering vanaf 1 oktober 2016 ten voordele van de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur leidt automatisch tot de uitbreiding, in hun voordeel en vanaf dezelfde datum, van de groepsverzekering arbeidsongeschiktheid die verbonden is met de Groepsverzekering, volgens de toepasselijke voorwaarden.

Voor de minimale effectieve dienstperiode (wachttijd) vereist voor de aansluiting bij deze groepsverzekering, zal rekening worden gehouden met de periode van tewerkstelling onder opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (en dus zonder onderbreking ertussen). Voor de personeelsleden beoogd in de artikelen 3.2. en 3.3. hierboven, zal de periode van tewerkstelling onder opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (en dus zonder onderbreking ertussen) vóór 1 oktober 2016 in aanmerking genomen worden.

Dit maakt het voorwerp uit van het bijvoegsel nr. 2 van de overeenkomst collectieve "arbeidsongeschiktheidsverzekering", dat opgenomen wordt als bijlage bij onderhavige overeenkomst. De bepalingen van dit bijvoegsel worden beschouwd als integraal onderdeel van huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.Rechtzetting in de tekst van het Reglement Er werd besloten de volgende rechtzettingen in de tekst van het Reglement aan te brengen : - Voor wat betreft de "referentiebezoldiging" van de bedienden zoals bepaald in het artikel 4.5. van het Reglement, wordt verduidelijkt dat het erin vermelde begrip "maandelijkse brutobezoldiging" overeenkomt met het "maandelijks brutosalaris volgens barema vastgelegd".

Bijgevolg dient dit begrip vervangen te worden door "maandelijks brutosalaris volgens barema vastgelegd"; - Voor wat betreft de "duur van de loopbaan" zoals bepaald in het artikel 4.5. van het Reglement, wordt de bijlage I bij het Reglement die de lijst van collectieve arbeidsovereenkomsten van conventioneel brugpensioen (SWT) en Canady Dry brugpensioen bevat, bijgewerkt om de collectieve overeenkomsten sinds de opstelling ervan, erin te op te nemen; - Verbeteringen aan het bijvoegsel nr. 1 van 22 februari 2010 bij het Reglement : - de preambule van dat bijvoegsel vermeldt verkeerdelijk dat het opgesteld is overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2010. Het gaat in werkelijkheid over de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2010; - in de Nederlandstalige versie van dat bijvoegsel moet de nieuwe benoeming van het reglement die onder het deel "algemene bepalingen" staat vervangen worden door "Groepsverzekeringsreglement nr. 807 van type vaste prestaties in renten, onderschreven door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) ten voordele van de personeelsleden, met uitzondering van de directiepersoneelsleden".

Art. 5.Wijzigingen aangebracht aan het Reglement van de groepsverzekering van 24 oktober 2006 De voornoemde wijzigingen maken het voorwerp uit van het bijvoegsel nr. 2 van het reglement van de groepsverzekering van 24 oktober 2006.

Dit bijvoegsel wordt opgenomen als bijlage bij onderhavige overeenkomst.

De bepalingen van dit bijvoegsel worden beschouwd als integraal onderdeel van huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Geldigheidsduur De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 7.Inwerkingtreding De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2016.

Art. 8.Opzegging Elke ondertekenende partij kan de onderhavige overeenkomst opzeggen mits een vooropzeg van drie maanden, betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest via een per post aangetekend schrijven.

De partij op wiens initiatief de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, moet de redenen daarvoor opgeven en een nieuwe tekst voorstellen.

Art. 9.Registratie De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd op de Griffie van de Diensten van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op haar registratie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties" Bijvoegsel Groepsverzekeringsreglement Bijvoegsel nr. 2 Groepsverkering nr. 807 onderschreven door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) ten voordele van de personeelsleden Tussen : - enerzijds, de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.), Koningsstraat 76 te 1000 Brussel, KBO-nr. 0247.499.953, vertegenwoordigd door dhr. Brieuc de Meeûs d'Argenteuil, bestuurder, hierna aangeduid als "de verzekeringnemer"; en - anderzijds, Ethias NV, toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken niet-leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (koninklijk besluit van 4 en 13 juli 1979, Belgisch Staatsblad van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (beslissing CBFA van 9 januari 2007, Belgisch Staatsblad van 16 januari 2007) - RPR Luik btw BE 0404.484.654 - met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, hierna aangeduid als "Ethias".

De partijen gaan akkoord om het groepsverzekeringsreglement als volgt te wijzigen : In artikel 3. Aansluiting bij de groepsverzekering, wordt alinea 1 vervangen door de volgende bepaling : "De groepsverzekering is verplicht van toepassing op alle personeelsleden, houders van een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de leden van het directiepersoneel en de personeelsleden die genieten van de actieve en gesloten groepsverzekering, onderschreven bij AGF Belgium (vroeger Assubel).".

In artikel 4. Prestaties, 4.5. Definities van de elementen die meetellen voor de berekening van prestaties, - voor wat de "referentiebezoldiging" van de bedienden betreft, wordt het erin vermelde begrip "maandelijkse brutobezoldiging" vervangen door het begrip "maandelijks brutosalaris volgens barema vastgelegd", - voor wat de "duur van de loopbaan" betreft, wordt voor de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (met inbegrip van die met een vervangingsovereenkomst) in dienst op 1 oktober 2016 en waarvan de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur een aanvang heeft genomen vóór 1 oktober 2016, eveneens rekening gehouden met de periode van tewerkstelling onder arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten).

Desgevallend zal, voor het bepalen van die periode van tewerkstelling, rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die elkaar zonder onderbreking opgevolgd hebben.

Daarenboven wordt bijlage 1, die de lijst van collectieve arbeidsovereenkomsten bevat, vernietigd en vervangen door een nieuwe versie (actualisatie van de oorspronkelijke versie).

Verder beoogt onderhavig bijvoegsel twee fouten te verbeteren die in bijvoegsel nr. 1 van 22 februari 2010 geslopen zijn : - dit bijvoegsel werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2010 (en niet die van 26 februari 2010); - in de Nederlandstalige versie van bovengenoemd bijvoegsel, wordt de nieuwe benaming van het reglement dat onder de afdeling "algemene bepalingen" staat vervangen door "Groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type vaste prestaties in renten, onderschreven door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) ten voordele van de personeelsleden, met uitzondering van de directiepersoneelsleden".

Dit bijvoegsel treedt in werking op 1 oktober 2016. Het zal gehecht worden aan het reglement dat het wijzigt om er samen mee de wederzijdse rechten en plichten van de partijen te regelen.

Bijvoegsel Overeenkomst collectieve "arbeidsongeschiktheidsverzekering" Bijvoegsel nr. 2 Aan de aanvullende overeenkomst voor verzekering tegen ongevallen en ziekte onderschreven door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) ten voordele van de personeelsleden Tussen : - enerzijds, de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.), Koningsstraat 76 te 1000 Brussel, KBO-nr. 0247.499.953, vertegenwoordigd door dhr. Brieuc de Meeûs d'Argenteuil, bestuurder, hierna aangeduid als "de verzekeringnemer"; en - anderzijds, Ethias NV, toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken niet-leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (koninklijk besluit van 4 en 13 juli 1979, Belgisch Staatsblad van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (beslissing CBFA van 9 januari 2007, Belgisch Staatsblad van 16 januari 2007) - RPR Luik btw BE 0404.484.654 - met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24.

De partijen gaan akkoord om de overeenkomst collectieve "arbeidsongeschiktheidsverzekering" als volgt te wijzigen : Het artikel 3. Aansluiting bij de groepsverzekering, wordt vervangen door de volgende bepaling : 1. Alle personeelsleden van de verzekeringnemer in dienst vanaf 1 oktober 2003, die titularis zijn van een arbeidscontract van onbepaalde duur en die reeds één jaar effectieve dienst bij de verzekeringnemer tellen, worden verplicht aangesloten bij huidige verzekering;2. De personeelsleden van de verzekeringnemer, in dienst vóór 1 oktober 2003, die titularis zijn van een arbeidscontract van onbepaalde duur en die hun aansluitingsaanvraag vóór 31 december 2004 aan Ethias hebben medegedeeld, worden aangesloten bij huidige verzekering.De aansluiting wordt effectief van zodra het personeelslid één jaar effectieve dienst bij de verzekeringnemer telt.

Vanaf 1 oktober 2016 zijn ook de personeelsleden van de verzekeringnemer die titularis zijn van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) en die reeds één jaar effectieve dienst bij de verzekeringnemer tellen, aangesloten. Voor de berekening van de periode van één jaar effectieve dienst wordt rekening gehouden met de arbeidsovereenkomsten die elkaar zonder onderbreking opgevolgd hebben.

Voor de personeelsleden onder arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in dienst op 1 oktober 2016 en waarvan de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur een aanvang heeft genomen vóór 1 oktober 2016, zal voor de berekening van de periode van één jaar effectieve dienst rekening worden gehouden met de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) die elkaar opgevolgd hebben zonder onderbreking.

Voor personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in dienst op 1 oktober 2016 en waarvan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gevolgd is, zonder onderbreking, op één of meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (en dus zonder onderbreking ertussen), zal voor de berekening van de periode van één jaar effectieve dienst rekening worden gehouden met de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) die elkaar opgevolgd hebben zonder onderbreking.

Dit bijvoegsel treedt in werking op 1 oktober 2016. Het zal gehecht worden aan de overeenkomst die het wijzigt om er samen mee de wederzijdse rechten en plichten van de partijen te regelen.

Bijlage 1 bij het Groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties in renten" onderschreven door de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) Lijst van CAO's van conventioneel brugpensioen (SWT) en van Canada Dry brugpensioen CAO's betreffende conventioneel brugpensioen (SWT) : Arbeiders : - CAO van 11 maart 1980 (1980 tot 1982); - CAO van 1 juli 1983 (1983 tot 1988); - CAO van 3 november 1988 (1989); - CAO van 10 maart 1989 (1990); - CAO van 13 december 1990 (1991 en 1992); - CAO van 4 maart 1993 (1 januari 1993 tot 30 juni 1993); - CAO van 14 juli 1993 (1 juli 1993 tot 31 december 1995).

Bedienden : - CAO van 2 mei 1980 (1980 tot 1982); - CAO van 1 juli 1983 (1983 tot 1988); - CAO van 3 november 1988 (1989); - CAO van 10 maart 1989 (1990); - CAO van 13 december 1990 (1991 en 1992); - CAO van 4 maart 1993 (1 januari 1993 tot 30 juni 1993); - CAO van 14 juli 1993 (1 juli 1993 tot 31 december 1995).

Bedienden en arbeiders : - CAO van 22 februari 1995 tot uitvoering van bepaalde maatregelen van het interprofessioneel akkoord op het gebied van brugpensioen in de ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - CAO van 12 december 1995 met betrekking tot het brugpensioen; - CAO van 24 juni 2005 met betrekking tot de sociale programmatie 2005-2006 (verlengd door de CAO van 9 januari 2006); - CAO van 9 mei 2007 met betrekking tot de sociale programmatie 2007-2008; - CAO van 6 april 2009 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen op 58 jaar met extrawettelijke bijdrage van de werkgever; - CAO van 14 december 2011 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen (CAO nr. 17 van 19 december 1974) - Geboortejaren : 1947 tot 1953 (verlengd door de CAO's van 9 juli 2013 en 19 mei 2015); - CAO 14 december 2011 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen (CAO nr. 17 van 19 december 1974) - Geboortejaar : 1954 (verlengd door de CAO's van 9 juli 2013 en 19 mei 2015); - CAO van 14 december 2011 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen (CAO nr. 17 van 19 december 1974) - Geboortejaar : 1955 (verlengd door de CAO's van 9 juli 2013 en 19 mei 2015); - CAO van 14 december 2011 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956; - CAO van 3 april 2014 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956 (verlengd door de CAO van 19 mei 2015); - CAO van 12 maart 2014 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1957 (verlengd door de CAO van 19 mei 2015); - CAO van 6 juni 2014 met betrekking tot tijdskrediet; - CAO van 19 mei 2015 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1958; - CAO van 19 mei 2015 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1959.

CAO's betreffende Canada Dry brugpensioen : - CAO van 23 april 1996 met betrekking tot de toekenning van een aanvullende werkloosheidsuitkering ten voordele van bepaalde leden van het personeel op oudere leeftijd ontslaan (verlengd door de CAO van 30 september 1999); - CAO van 13 februari 2001 met betrekking tot de sociale programmatie 2001-2002; - CAO van 2 juli 2003 met betrekking tot de sociale programmatie 2003-2004; - CAO van 24 juni 2005 met betrekking tot de sociale programmatie 2005-2006 (en zijn bijvoegsel van 27 september 2005); - CAO van 9 mei 2007 met betrekking tot de sociale programmatie 2007-2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^