Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017014301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevr. Amali ENNASRI benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchtelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017014303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevr. Marie-Laure FLAMAND benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchte type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017014302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Meneer Rémi DEVIENNE benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchtelinge type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017014304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Meneer Julien WAGNER benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchtelinge type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017014305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevr. Cindy DETHIER benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchtelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017014306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Meneer Christophe BERREWAERTS benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vlu type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017014329 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 3 december 2017 wordt de heer Daniel FLORE aangewezen als titularis van de managementfunctie "Directeur-generaal van het Directoraat-generaal We Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 807 van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031490 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit van tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031608 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1949 van 25 september 2017, wordt aan mijnheer Martin Timmerman, op 1 september 2017 eervol ontslag uit zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire S Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Erreurs médicales" type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 157 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017040927 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1562 van 25 december 2016 houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017091312 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand december 2017 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017203874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het project werknemersstatuut voor bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het tijdskrediet en de landingsbaan type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017203839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2017 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2017 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de organisatie en de financiering van de leertijd van een als motorist 750 kw of alle vermogens opgeleide visser met een diploma motorist 750 kw of alle vermogens, bij aanmonstering op een Belgisch vaartuig als extra bemanningslid in het kader van artikel 3, g) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011 betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, tot wijziging van het groepsverzekeringsreglement nr. 5802 van het type "vaste bijdragen" type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de contante betaling van een voorschot op het loon type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017204712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017206574 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidatuurstelling voor een mandaat van lid van de Franse taalrol voor het Auditcomité van de Federale Overheid Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) werd opgericht bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 (Belgis(...) Het Auditcomité van de Federale Overheid is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waar(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031744 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies in 2017 type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031789 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 mei 2015 houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting type ministerieel besluit prom. 21/12/2016 pub. 18/12/2017 numac 2017031794 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de praktische modaliteiten in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 24/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031859 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 5 december 2017, wordt Mevr. Kaat LEUS, staatsraad, gemachtigd om deel te nemen, in de hoedanigheid van voorzitter, aan de werkzaamheden van de Commissie voor de toegang tot bestuu type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 5 december 2017, wordt Mevr. Kaat LEUS, staatsraad, gemachtigd om deel uit te maken van de examenjury met het oog op de selectie van juristen voor de Kamer van volksvertegenwoordig type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031921 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 5 december 2017 wordt met ingang van 1 januari 2018, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Jan BUYENS, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde b type ministerieel besluit prom. 11/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 22/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017040867 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2016 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 04/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017040869 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en V van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

decreet

type decreet prom. 23/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031841 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de installatie van organen bevoegd voor het opmaken van het referentiesysteem betreffende de initiële competenties en de herziening van de referentiesystemen betreffende de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014274 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de recurrente overdracht van 4 vacante functies en hun budget van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling naar het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031840 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen. - Mandaat van inspecteur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2017 en krachtens het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begelei Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2017 en krachtens het dec(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031843 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2001 houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitters van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031988 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzondere bestemmingsplan Biestebroek van de gemeente Anderlecht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot vastlegging van de geldigheidsduur van de reserves van de vergelijkende **** voor de **** **** en de openbare instellingen van het **** **** type besluit van de waalse regering prom. 07/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206538 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017206680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 4 december 2017, dat uitwerking heeft met i wordt mevrouw Rachida BOU M'BAREK, te Genk, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, t(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.411 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versch(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031748 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.233 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versche(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.319 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versche(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031752 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.784 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versch(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.513 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versch(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031753 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.972 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versch(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.1082 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versc(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie A.1083 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van versc(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.21 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst In overeenstemming met de wet van 24 ap(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.33 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst In overeenstemming met de wet van 24 ap(...) type bericht prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017031920 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de oproep tot voorstellen in het kader van het Energietransitiefonds van december 2017 met het oog op subsidieverlening in 2018 Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te In het kader van het Energietransitiefonds organiseert de Algemene Directie Energie elk jaar een op(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017206539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0424.178.129 FEDERATION EUROPEENNE DE LA CORROSION - EUROPEAN FEDERATION OF CORROSION -(...) type lijst prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017206540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond Nr. 0413.055.395 PAROCHIALE WERKEN VAN SCHELLEBELLE Op 07/12/2017 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0413.055.395 wegens dubbel gean

erratum

type erratum prom. 23/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031943 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017206601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT servicedesk medewerkers (niveau C) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG17245 Deze selectie werd afgesloten op 04(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017206669 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële Juristen voor de Algemene Administratie van de Thesaurie (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17238 Deze selectie werd afgesloten op 24/11/2017.(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017206738 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialist Communicatie (niveau A) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG17234 Deze selectie werd afgesloten op 10/11/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2017 numac 2017040899 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1963 van 13 oktober 2017 : Worden de aangestelde onderluitenants van het vliegwezen van wie de namen volgen, op 27 augustus 2017 benoemd in de graad van **** ****. ****, ****. ****, ****. ****, S. ****.
^