Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 13 mei 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen en de brugdagen voor de jaren 2004 en 2005

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200493
pub.
13/05/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen en de brugdagen voor de jaren 2004 en 2005 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen en de brugdagen voor de jaren 2004 en 2005.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003 Vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen en de brugdagen voor de jaren 2004 en 2005 (Overeenkomst geregistreerd op 6 februari 2004 onder het nummer 69765/CO/216)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren.

Art. 2.De wettelijke bepalingen voor de wettelijke feestdagen van toepassing voor 2004 en 2005 zijn : 1. voor het jaar 2004 : - Nieuwjaar donderdag 1 januari - Pasen zondag 11 april - 2de paasdag maandag 12 april - Feest v/d arbeid zaterdag 1 mei - OH Hemelvaart donderdag 20 mei - Pinksteren zondag 30 mei - 2de pinksterdag maandag 31 mei - Feest Vlaamse Gemeenschap zondag 11 juli - Nationale feestdag woensdag 21 juli - OLV Hemelvaart zondag 15 augustus - Feest franstalige Gemeenschap maandag 27 september - Allerheiligen maandag 1 november - Wapenstilstand donderdag 11 november - Feest van de duitstalige Gemeenschap maandag 15 november - Kerstmis zaterdag 25 december 2.voor het jaar 2005 : - Nieuwjaar zaterdag 1 janauri - Pasen zondag 27 maart - 2de paasdag maandag 28 maart - Feest v/d arbeid zondag 1 mei - OH Hemelvaart donderdag 5 mei - Pinksteren zondag 15 mei - 2de pinksterdag maandag 16 mei - Feest Vlaamse Gemeenschap maandag 11 juli - Nationale feestdag donderdag 21 juli - OLV Hemelvaart maandag 15 augustus - Feest franstalige Gemeenschap dinsdag 27 september - Allerheiligen dinsdag 1 november - Wapenstilstand vrijdag 11 november - Feest van de duitstalige Gemeenschap dinsdag 15 november - Kerstmis zondag 25 december

Art. 3.Voor het jaar 2004 worden aan de bedienden toegekend : 1. vervangingsdagen van wettelijke feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen : - brugdag op vrijdag 21 mei 2004 (dag na OH Hemelvaart), ter vervanging van zaterdag 1 mei 2004; - brugdag op vrijdag 12 november 2004 (dag na Wapenstilstand) ter vervanging van zondag 15 augustus 2004; - verlofdag op maandag 27 december 2004 ter vervanging van zaterdag 25 december 2004; - een verlofdag vrij te kiezen door de bedienden tewerkgesteld in de Vlaamse Gemeenschap en op te nemen voorafgaand aan de wettelijke vakantiedagen in de loop van het jaar 2004, ter vervanging van de regionale feestdag van zondag 11 juli 2004. 2. de 3 bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 toegekende bijkomende verlofdagen : - brugdag op vrijdag 2 januari 2004 (dag na Nieuwjaar); - brugdag op vrijdag 9 april 2004 (Goede Vrijdag); - een verlofdag vrij te kiezen door de bedienden en op te nemen voorafgaand aan de wettelijke vakantiedagen in de loop van het jaar 2004.

Art. 4.Voor het jaar 2005 worden aan de bedienden toegekend : 1. vervangingsdagen van wettelijke feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen : - een verlofdag vrij te kiezen door de bedienden en op te nemen voorafgaand aan de wettelijke vakantiedagen in de loop van het jaar 2005, ter vervanging van zaterdag 1 januari 2005; - brugdag op vrijdag 6 mei 2005 (dag na OH Hemelvaart), ter vervanging van zondag 1 mei 2005; - verlofdag op maandag 26 december 2005 ter vervanging van zondag 25 december 2005. 2. de 3 bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000 toegekende bijkomende verlofdagen : - brugdag op vrijdag 25 maart 2005 (Goede Vrijdag); - brugdag op vrijdag 22 juli 2005 (dag na de Nationale Feestdag); - brugdag op maandag 31 oktober 2005 (dag voor Allerheiligen).

Art. 5.Voor de bedienden die geen recht hebben op de bijkomende verlofdagen voorzien in artikels 3, 2. en 4, 2., worden die brugdagen aangerekend op hun wettelijk verlof.

Behoudens andersluidende overeenkomst worden voor de bedienden die geen wettelijk verlof hebben die brugdagen beschouwd als bijkomend verlof.

Art. 6.Indien een van deze brugdagen reeds als verlofdag is toegekend door de werkgever, kan die op een andere dag in hetzelfde jaar worden genomen in overeenstemming met het arbeidsreglement.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van heden en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^