Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 09 oktober 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204037
pub.
09/10/2009
prom.
20/09/2009
ELI
eli/besluit/2009/09/20/2009204037/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen, artikel 188;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 december 2006, 7 maart 2007 en 2 september 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 2 februari 2007;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid gegeven op 27 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 31 maart 2009;

Gelet op adviezen 43.217/1 en 46.785/1 van de Raad van State, respectievelijk gegeven op 14 juni 2007 en 18 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 1991, 27 augustus 1993, 10 augustus 1998, 16 juni 1999, 18 juni 2002 en 15 juli 2004, wordt aangevuld als volgt : " - Voor de jaren 2005 en 2006, een inspanning van ten minste 0,10 % berekend op het volledige loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet. Deze inspanning is bestemd voor de personen die behoren tot de risicogroepen, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg. - Voor de periode bepaald in uitvoering van artikel 195, derde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), een inspanning van ten minste 0,10 % berekend op grond van het volledige loon van de werknemers tewerkgesteld op grond van een overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet. Deze inspanning is bestemd voor de personen die behoren tot de risicogroepen, zoals bedoeld in artikel 189 van voornoemde wet van 27 december 2006.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk en de Minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Programmawet van 22 december 2008, Belgisch Staatsblad van 29 december 2008; Wet van 3 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005;

Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006;

Koninklijk besluit van 22 september 1989, Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1989;

Koninklijk besluit van 22 maart 1991, Belgisch Staatsblad van 13 april 1991;

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993, Belgisch Staatsblad van 9 september 1993;

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van 11 september 1998;

Koninklijk besluit van 16 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1999;

Koninklijk besluit van 18 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 5 juli 2002;

Koninklijk besluit van 15 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 26 juli 2004.

^