Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 19 mei 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200724
pub.
19/05/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002 Wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 14 mei 2002 onder het nummer 62497/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 2.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Adres van het sociaal fonds

Art. 3.Het artikel 2 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid", opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 maart 1991 (Belgisch Staatsblad van 24 april 1991), wordt vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 2.De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Grote Markt 10." HOOFDSTUK III. - Toepassingsgebied

Art. 4.Het artikel 5 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 5 maart 1991 (Belgisch Staatsblad van 24 april 1991) wordt vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 5.Deze statuten zijn van toepassing : 1. op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, met uitzondering van de volgende sectoren en firma's : - de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij; - de suikerfabrieken, de raffinaderijen, de invertsuiker, het citroenzuur, de kandijfabrieken, de gistfabrieken, de distilleerderijen; - de ondernemingen van de groentenconserven, watervrije groenten, zuurkool, in zout ingelegde groenten, bereiding van droge, bevroren en diepgevroren groenten, het schoonmaken en het bereiden van verse groenten, die als Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-kengetal het nummer 51/.... dragen;

Tot de sector van de groenteconservennijverheid behoren de ondernemingen die hoofdzakelijk een assortiment groenten en/of plantaardige producten in eerste of tweede verwerking voor langdurige bewaring bewerken door appertisatie in blik of glas, door pasteurisatie en/of diepvries; 2. op de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen bedoeld onder 1 van dit artikel." HOOFDSTUK IV. - Administratie

Art. 5.Het artikel 6 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 5 maart 1991 (Belgisch Staatsblad van 24 april 1991) wordt vervangen door hetgeen volgt : "

Art. 6.Het fonds wordt beheerd door een raad van beheer die paritair samengesteld is uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers.

De raad bestaat uit tien leden, te weten vijf afgevaardigden van de werkgevers en vijf afgevaardigden van de werknemers, de drie werknemersorganisaties vertegenwoordigend.

De leden van de raad van beheer worden aangewezen door het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. Hun mandaat duurt drie jaar." HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2002.

Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend per een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de organisaties erin vertegenwoordigd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^