Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 09 oktober 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022389
pub.
09/10/2009
prom.
20/09/2009
ELI
eli/besluit/2009/09/20/2009022389/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 29 mei 2008;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 4 juli 2008;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 25 juli 2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op13 oktober 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 24 oktober 2008;

Gelet op advies 46.000/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 februari 2004 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, opschrift « G.HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE", opschrift "Categorie 1b :", worden volgende wijzigingen aangebracht : a) de betrekkelijke waarde "U 56" van de verstrekking 732432-732443 wordt vervangen door de betrekkelijke waarde "U 158";b) volgende verstrekkingen worden geschrapt : « 732454-732465 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 226973 - 226984 bij open chirurgie .. . . . U 89 732476-732480 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 226995 - 227006 bij open chirurgie . . . . . U 89 732491-732502 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227054 - 227065 bij open chirurgie . . . . . U 89"; c) de volgende verstrekkingen worden toegevoegd : "735475-735486 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227592-227603 bij open chirurgie .. . . . U 102 735490-735501 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227614-227625 bij open chirurgie . . . . . U 102 735512-735523 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227636-227640 bij open chirurgie . . . . . U 102 735534-735545 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227651-227662 bij open chirurgie . . . . . U 102 735556-735560 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227673-227684 bij open chirurgie . . . . . U 102 735571-735582 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227695-227706 bij open chirurgie . . . . . U 102 735593-735604 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227710-227721 bij open chirurgie . . . . . U 158 735615-735626 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227732-227743 bij open chirurgie . . . . . U 92 735630-735641 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227754-227765 bij open chirurgie . . . . . U 92 735652-735663 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227776-227780 bij open chirurgie . . . . . U 102 735674-735685 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227791-227802 bij open chirurgie . . . . . U 102 735696-735700 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227813-227824 bij open chirurgie . . . . . U 158 735711-735722 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227835-227846 bij open chirurgie . . . . . U 102 735733- 735744 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227850-227861 bij open chirurgie . . . . . U 92 735755-735766 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227872-227883 bij open chirurgie . . . . . U 92 735770- 735781 Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 227894-227905 bij open chirurgie . . . . . U 102"; 2° In § 5, opschrift "G.Heelkunde op de thorax en cardiologie :", opschrift "Categorie 1b :", opschrift "Gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal : » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de verstrekkingen 732454-732465, 732476-732480 en 732491-732502 worden geschrapt;b) de volgende verstrekkingen worden toegevoegd : 735475-735486, 735490-735501, 735512-735523, 735534-735545, 735556-735560, 735571-735582, 735593-735604, 735615-735626, 735630-735641, 735652-735663, 735674-735685, 735696-735700, 735711-735722, 735733-735744, 735755-735766 en 735770-735781;3° In § 7, opschrift "G.Heelkunde op de thorax en cardiologie :", opschrift "Categorie 1b :", opschrift "Gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal : » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de verstrekkingen 732454-732465, 732476-732480 en 732491-732502 worden geschrapt;b) de volgende verstrekkingen worden toegevoegd : 735475-735486, 735490-735501, 735512-735523, 735534-735545, 735556-735560, 735571-735582, 735593-735604, 735615-735626, 735630-735641, 735652-735663, 735674-735685, 735696-735700, 735711-735722, 735733-735744, 735755-735766 en 735770-735781.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

^