Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2011
gepubliceerd op 01 april 2011

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011200649
pub.
01/04/2011
prom.
13/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/13/2011200649/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 6 mei 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 september 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 29 september 2010;

Gelet op het advies nr. 49.084/1 van de Raad van State, gegeven op 13 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst wordt de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst", gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 oktober 2001 en 18 september 2002, vervangen door de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 april 1999; Koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 juli 1999;

Koninklijk besluit van 2 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001012974 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten, Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2001;

Koninklijk besluit van 18 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002013106 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWAarbeidsovereenkomst sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 september 2002.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst : PWA-arbeidsovereenkomst PWA-arbeidsovereenkomst Tussen enerzijds : de VZW . . . . . waarvan de zetel gelegen is te . . . . . erkenningsnummer . . . . . vertegenwoordigd door . . . . . hierna het PWA genoemd; en anderzijds : Mevrouw/De Heer . . . . . adres : . . . . . hierna de werknemer genoemd.

Art. 4.

De werknemer is ingeschreven vanaf . . . . . bij het bovenvermeld PWA onder [*] : O( inschrijvingscode E O( inschrijvingscode J O( inschrijvingscode K O( inschrijvingscode L O( inschrijvingscode M O( inschrijvingscode S O( inschrijvingscode Y [*] het juiste vakje aankruisen code E : vrijwillig ingeschreven werkloze, komend van een andere gemeente met actief PWA en die een bijkomende PWA-arbeidsovereenkomst wenst te ondertekenen code J : ambtshalve ingeschreven werkloze die prioriteit vraagt code K : andere ambtshalve ingeschreven werkloze code L : vrijwillig ingeschreven werkloze, verblijvend in de gemeente code M : vrijwillig ingeschreven werkloze met leefloon code S : werkloze die werkt als stadswachter code Y : vrijwillig ingeschreven werkloze, komend van een andere gemeente zonder actief PWA Artikel 2 De werknemer wordt aangeworven met het oog op het verrichten van activiteiten bij particulieren, lokale overheden, onderwijsinstellingen, VZW's en niet-commerciële verenigingen.

Activiteiten mogen eveneens worden verricht in de land- en tuinbouwsector.

De werknemer mag enkel activiteiten verrichten bij gebruikers die over een door een PWA gevalideerd gebruikersformulier beschikken. Tijdens zijn arbeidsprestatie moet de werknemer in het bezit zijn van een door het PWA gevalideerd prestatieformulier waarop hij zijn arbeidsprestaties vermeldt.

Artikel 3 Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst.

Artikel 4 Volgende activiteiten mogen worden verricht in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst : ten behoeve van natuurlijke personen : - hulp voor het klein tuinonderhoud; - hulp voor de bewaking of de begeleiding van kinderen of zieken; - hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten; - thuishulp met huishoudelijk karakter;

Opmerking : Enkel PWA-werknemers die reeds voor 1 maart 2004 actief waren in het PWA-systeem mogen nog thuishulp met huishoudelijk karakter blijven uitoefenen, en dit voor zover zij gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen : . de werknemer was op 1 maart 2004 verbonden met een PWA-arbeidsovereenkomst; . de werknemer heeft de activiteit thuishulp bij een gebruiker uitgeoefend in de loop van de periode van 18 kalendermaanden, verlengd met periodes van arbeidsongeschiktheid, die voorafgaan aan de maand waarin hij de activiteit wil uitoefenen; . de werknemer was na 1 maart 2004 niet gedurende een ononderbroken periode van acht maanden of meer verbonden met een gewone arbeidsovereenkomst; . de werknemer is geboren vóór 2 juli 1959 of heeft een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 %; ten behoeve van lokale overheden : - de activiteiten van stadswacht; - activiteiten beantwoordend aan de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de reguliere arbeidscircuits, inzonderheid de bescherming van het leefmilieu, de buurtveiligheid en het tegemoetkomen aan andere buurtnoden, de begeleiding van kinderen, jongeren en van sociaal zwakkeren, alsmede socio-culturele activiteiten die van occasionele aard of van beperkte omvang zijn; ten behoeve van onderwijsinstellingen, VZW's en andere niet-commerciële verenigingen : - activiteiten die door hun aard, door hun belang of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties; ten behoeve van de tuinbouwsector : - de activiteiten uitgeoefend binnen het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de champignonteelt en het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen; ten behoeve van de landbouwsector : - de seizoensgebonden activiteiten overeenstemmend met arbeidspieken bij het planten en het oogsten en de andere tijdelijke activiteiten, volgens de modaliteiten en formaliteiten vastgesteld door de Ministers van Werk en van Landbouw.

Rekening houdend met zijn vaardigheden en vorming, verklaart de werknemer een voorkeur te hebben voor volgende activiteiten : . . . . .

Artikel 5 Het maximum aantal activiteitsuren per jaar bedraagt 630 uren, behalve voor wat de activiteit "Stadswachter" betreft. Hiervoor bedraagt het maximum aantal activiteitsuren per jaar 636 uren.

Het maximum aantal activiteitsuren per kalendermaand hangt af van het type gebruiker en de aard van de activiteit. ? voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 45 uren : - ten behoeve van natuurlijke personen : - thuishulp met huishoudelijk karakter (voor de PWA-werknemers die deze activiteit nog mogen uitoefenen); - hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten. - ten behoeve van de lokale overheden (activiteiten beantwoordend aan de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de reguliere arbeidscircuits, inzonderheid ingevolge het tijdelijke en exceptionele karakter van de nood of ingevolge het feit dat deze nood door recente maatschappelijke evoluties ontstaan of merkelijk toegenomen is); - ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk en andere niet-commerciële verenigingen (activiteiten die door hun aard of hun omvang of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwlijke manifestaties). ? voor de activiteiten als stadswachter : 53 uren gemiddeld per maand; ? voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 70 uren : - ten behoeve van natuurlijke personen : - hulp voor de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen; - hulp voor klein tuinonderhoud; - activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen; ? voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 150 uren : - seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector.

In geval van dringende noodzakelijkheid en in het algemeen belang kan de Minister van Werk toelaten dat een hoger aantal activiteitsuren wordt verricht.

Artikel 6 De arbeidsprestaties worden vergoed onder de vorm van een PWA-cheque met een waarde van 7,06 EUR per begonnen arbeidsuur. De PWA-cheque wordt aan de werknemer overhandigd door de gebruiker bij het einde van de arbeidsprestatie of ten laatste voor het einde van de kalendermaand.

Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt door de gebruiker, brengt de werknemer het PWA daarvan onmiddellijk op het hoogte.

Deze PWA-cheques worden uitbetaald door de uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen of, voor de personen die het leefloon of financiële sociale bijstand ontvangen, door het O.C.M.W. De cheques worden samen met het formulier van de maandprestaties ingediend bij de uitbetalingsinstelling of bij het O.C.M.W. Artikel 7 De uitvoering van de PWA-arbeidsovereenkomst wordt geschorst in de gevallen bepaald bij de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, nl : . door overmacht ontstane gebeurtenissen, wanneer ze enkel tijdelijk de uitvoering van de PWA-arbeidsovereenkomst schorsen; . tijdens de periodes van verlof en arbeidsonderbreking; . tijdens de periodes van jaarlijkse vakantie van de werknemer; . ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, in geval van verschijning voor het gerecht en om dwingende redenen, zoals door de Koning worden bepaald; . gedurende de tijd waarin de werknemer van het werk afwezig is om te reageren op een werkaanbieding; . wanneer de PWA-werknemer in de onmogelijkheid is om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval.

De werknemer verbindt zich ertoe de gebruiker onmiddellijk van deze schorsing op de hoogte te brengen.

Artikel 8 Deze overeenkomst kan eenzijdig worden beëindigd middels een opzeggingstermijn van 7 dagen die ingaat de dag volgend op de kennisgeving. De kennisgeving geschiedt door afgifte van een geschrift aan de andere partij.

In geval de werknemer een andere dienstbetrekking heeft gevonden, kan hij de overeenkomst beëindigen zonder opzegging noch vergoeding.

Artikel 9 Arbeidsprestaties in het kader van deze overeenkomst kunnen enkel worden verricht voor zover de werknemer steeds in de wettelijke en reglementaire voorwaarden is om arbeidsprestaties te leveren in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst.

Gedaan te . . . . . op . . . . . in twee exemplaren.

Het PWA De werknemer Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 2011 tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^