Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. - Publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raad Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2010011513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Beschutte werkplaatsen. - Sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 01/04/2011 numac 2010012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011003125 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Win For Life Love Edition » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life - Speciale - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 361) op 2 april 2011 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011009117 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Dyserinck, Walter, attaché bij het penitentiair complex te Brugge, met ingang van 1 september 2011. Hij wordt ertoe gemachtigd zij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011009230 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 20 december 2010 wordt Mevr. Winandy, Hélène, stagedoend attaché-psycholoog expertise bij het Directoraat-generaal E P I Penitenti Bij koninklijk besluit van 20 december 2010 wordt Mevr. Bogaerts, Nelle, stagedoend attaché-psy(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011009235 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 mei 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jeghers, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaa Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011009234 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Verlinden, G., griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, met ingang van 28 februari 2011 's avonds. Betrokkene mag haar aanspraak Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, in werking tredend op 28 februari 2011 's avonds, i(...) type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bouw type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bouw type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties om het hoofd te bieden aan de crisis type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de hoofdstukken I en II van Titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van een zevende lid in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst "collectief contact" van 30 november 1990 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de sector van de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de uitbetaling van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen voor de jaren 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, Bierk-bij-Halle en van Quenast, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3° van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011201603 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011003131 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,50 % - 28 juni 2017 » type ministerieel besluit prom. 09/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Urologie type ministerieel besluit prom. 19/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201491 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 17/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201490 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201489 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201495 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201493 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201498 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201496 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201499 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201497 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

beschikking

type beschikking prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type beschikking prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/37 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 tot opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst van tolken voor elke andere hulp bij de communicatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van « GIGA SERVICES » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruiksector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap EDF Belgium NV

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201446 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 januari 2011 in zake de vzw « Clinique Saint-Jean - Kliniek Sint-Jan » en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van he « Is artikel 14ter van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals ingevoegd bij artikel (...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201450 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 februari 2011 in zake Jean-François Coureaux tegen Antoine Frippiat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 februari 2011, « Schendt artikel 55, § 3, b), van de van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, de zoge(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201451 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 december 2010 in zake de Belgische Staat tegen de bvba « Bakkerij Andre Verstraeten », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt artikel 57 van de wet betreffende de continuïteit der ondernemingen van 31 januari 2009 d(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011003130 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstellingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2011, blz. 18513, akte nr. 2011/03124; en in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2011, blz. 21004, akte nr. 2011/03129, N « Bij ministerieel besluit van 22 maart 2011 wordt de heer De Jonghe, Marc M.F.M.J., gewestelijk di(...) type erratum prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés, functie : humane wetenschappen (m/v) (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest. - Erratum (Deze selectie is reeds verschene(...) De selectie wordt georganiseerd voor de volgende beroepen : - Beroep 20 : econoom; - Beroep (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011011115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs luchtvaart gevaarlijke goederen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10092) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201616 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Managementondersteuning (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (AFG11010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201618 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (ANG11001) Na de selectie wordt een lijst met maxim(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011003128 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 maart 2011 wordt de heer Bart Dhondt tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole van het Nederlands taalkad Bij koninklijk besluit van 14 maart 2011 wordt de heer Bernard Remy tot rijksambtenaar benoemd (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201340 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2011, wordt Mevr. Rijsbrack, Ilse tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdi Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 201(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 28 februari 2011 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt : - wordt aan de heer Ivan VICTOR - wordt de heer Jacques KERKHOF, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2011 numac 2011201504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 maart 2011 dat in werking treedt op 1 april 2011 : - wordt aan Mevr. Celien VANMOERKERKE eervol ontslag verleend - wordt de heer Lander VANDER LINDEN, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor(...)
^