Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2002
gepubliceerd op 20 september 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWAarbeidsovereenkomst

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013106
pub.
20/09/2002
prom.
18/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/18/2002013106/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWAarbeidsovereenkomst (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 augustus 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 september 2002;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er onverwijld moet tegemoetgekomen worden aan de behoeften van de land- en tuinbouwsector inzake seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten, gelet op de schaarste aan arbeidskrachten in deze sector, en op de noodzaak om bijgevolg het model van de PWA-arbeidsovereenkomst zo vlug mogelijk aan te passen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.De maximumduur van de prestaties die mogen worden geleverd in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst bedraagt.......... uren per jaar.

Voor de activiteiten in de land- en tuinbouwsector : maximum...................... uren per maand, waarvan eventueel maximum .......... uren buiten de land- en tuinbouwsector.

Voor de activiteiten in de hoedanigheid van stadswacht: ............... uren gemiddeld per maand.

Voor de andere activiteiten: maximum .......... uren per maand.

In geval van dringende noodzakelijkheid en in het algemeen belang vastgesteld door de Minister van Werkgelegenheid, zal een hoger aantal uren kunnen worden verricht. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Vulcano, 18 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 april 1999, Belgisch Staatsblad van 20 april 1999; Koninklijk besluit van 13 juni 1999, Belgisch Staatsblad van 3 juli 1999;

Koninklijk besluit van 22 september 1999, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999;

Koninklijk besluit van 18 oktober 1999, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1999.

^