Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002003406 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Beaumont Ter plaatse genaamd « Le Couvent », een grond voor een oppervlakte volgens het meten voor 16 a 54 c(...) type wet prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002041309 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand september 2002 is Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,287 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002009866 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffie van het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002009867 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002013068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002013105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 79bis , § 4 en 79ter , § 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002013106 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWAarbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002016190 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 mei 2002, wordt benoemd vanaf 8 april 2002 : Kroonorde Commandeur De heer WYNANTS Pierre, restauranthouder en bestuurder, te Brussel. Bij koninklijke besluiten van 7 juni 2002 worden Leopoldsorde Ridder De heer VERCAUTEREN Rudi, aannemer dakwerken, te Temse; De heer VRANCK(...) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022672 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro met betrekking tot de bepalingen over de R.T.B.F. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de beoordelingsstaat en van de persoonlijke fiche van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgelegd de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2002 "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit" type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002036178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

document

type document prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002009886 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van de heer De Decker, L., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 september 20

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002009887 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van een van de twee openstaande plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 september 2002, dient als ni type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002013121 bron federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, Ieper en Veurne De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administrat(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend exame(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002018068 bron nationale kamer van notarissen Vacante plaatsen bij de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het notariaat. - Vervanging van een werkend en een plaatsvervangend lid. - Oproep tot de kandidaten Er zijn twee vacante plaatsen in de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor h Het plaatsvervangend lid moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als het werkend lid. - Duur van h(...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2002 numac 2002042009 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
^