Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 19 mei 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1993 betreffende de syndicale vorming

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200749
pub.
19/05/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1993 betreffende de syndicale vorming (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1993 betreffende de syndicale vorming.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002 Wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1993 betreffende de syndicale vorming (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2002 onder het nummer 63307/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en de vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 2.Het hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1993 betreffende de syndicale vorming voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 3 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 27 januari 1994) wordt vervangen door hetgeen volgt : "HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 6.De raad van beheer van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bedienden uit de voedingsnijverheid" bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van terugbetaling van het loon zoals vermeld in artikel 4 van deze arbeidsovereenkomst en zorgt voor de correcte toepassing ervan. ». HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Zij kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter en aan de in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^