Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011009197 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011 is machtiging verleend aan ***** de ****(...) type wet prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van ve Numéro de licence - Numm(...) type wet prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissio Numéro de licence - Numm(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2010206594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen met als activiteit het behandelen van logistieke stromen voor de textielsector in het algemeen en kleding in het bijzonder die onder het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit, d.d. 18 maart 2011, wordt de heer Schepers, Jozef, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vrijwillig beëindigen van het mandaat van Commissaris-generaal van de federale politie Bij koninklijk besluit, d.d. 18 maart 2011, wordt het vrijwillig beëindigen van zijn mandaat van Commissaris-generaal van de federale politie verleend aan type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het bericht van beslag type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4, van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011007060 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8296 van 23 februari 2011, wordt aan de heer André Devolder, op 30 november 2011, eervol ontslag uit zijn betrekking van administrateur-generaal bij de Hij wordt eershalve gegund de titel van zijn ambt te blijven dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011007061 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8297 van 23 februari 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficier Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011009222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2011, is Mevr. Michaux, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen late Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011 is aan Mevr. Poncin, C., op haar verzoek, ontslag verl(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011018114 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 14/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel onderhoud, gelegen in Naninne en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen in het arrondissement van Turnhout en die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van staalproducten bestemd voor de automobielmarkt en duurzame producten in de vorm van ingots en walsdraad, gelegen op het grondgebied van La Louvière en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, de verplichting wordt opgelegd het begin van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening mede te delen en waarbij de nadere regelen van deze mededeling worden bepaald (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, en van deskundige, administratief deskundige en assisten In uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 worden in de loop van het jaar 2011 twee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201505 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2011 t(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk Belnet ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 09/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 14/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011201351 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Amel als inrichtende macht van een noodopvangwoning, gelegen te 4770 Amel, Deidenberg 108A type ministerieel besluit prom. 14/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011201350 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 22 juni 2010 houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Amel als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel, Deidenberg 108

arrest

type arrest prom. 14/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201430 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 februari 2011 in zake I.H. tegen de nv « Aremas » en anderen, in aanwezigheid van Mr. Alain Wery, schuldbemiddelaar, waarvan de expeditie ter griff « Schendt artikel 1675/13bis van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het de schuldenaar niet toel(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201428 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 februari 2011 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen V.K. en in zake V.K. tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Hulpkas v « Schendt artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen de artikele(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201442 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 februari 2011 in zake de nv « Escape » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 februari 2011, heef « Schendt artikel 94 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (...)

decreet

type decreet prom. 14/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011201348 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2005 pub. 28/03/2011 numac 2011029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2002 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/2010 pub. 28/03/2011 numac 2011029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2002 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/02/2002 pub. 28/03/2011 numac 2011029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor overleg over jongereninformatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011003127 bron federale overheidsdienst financien Mededeling van de lijst van de Belgische gereglementeerde markten Overeenkomstig artikel 3, § 1, derde lid, van de wet van 2 augustus 2002, betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, gewijzigd bij het konink Op 31 december 2010 waren volgende markten opgenomen op de lijst, krachtens het ministerieel beslui(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011018115 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-Louis Burette heeft de nietigverklaring gevor Deze besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2010. Deze zaak is(...) type bericht prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201429 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 februari 2011 in zake M.D. tegen V.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 februari 2011, heeft de Rechtbank van eerste « Schendt artikel 335, § 3, van het Burgerlijk Wetboek niet de artikelen 10, 11 en 22bis van (...)

document

type document prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige project/facility managers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige project/facility managers (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG10840) werd afgesloten op 17 maart 2011. Er zijn 4 (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011007062 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 8298 van 23 februari 2011 : Landmacht De aangestelde onderluitenants kandidaat-beroepsofficieren gesp In het korps van de genie, ****. ****, ****. **** en ****. ****. In het korps van de ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke Muntschouwburg Vacante betrekking van directeur. - Oproep tot kandidaten Ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg, wordt de betrekking De belangstellenden moeten hun kandidatuur, per aangetekend schrijven en vóór 30 april 2011 indiene(...)

document

type document prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2011 Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs Aan de Heer Gouverneur van het arrondissement Brussel- Hoofdstad Aan de Dames en Heren Burgemeesters Aan de Heer Commissaris-generaal van Ter informatie aan : de Dames en Heren Arrondissementscommissarissen de Heer Voorzitter van d(...) type document prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstelling in een hoger ambt Bij ministeriële beslissing van 24 maart 2011 werd de heer hoofdcommissaris Paul Van Thielen, met ingang van 24 maart 2011 en bij toepassing van het artikel VI.II.81, eerste lid, RPPol, aangeste(...) type document prom. -- pub. 28/03/2011 numac 2011020023 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie Bij afwezigheid van de twee interpellanten, die verontschuldigd zijn, wordt de vergadering van de Commissie voor Leefmilieu voorzien op dinsdag 22 maart 2011
^