Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 december 2012
gepubliceerd op 12 maart 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012103
pub.
12/03/2013
prom.
05/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 Loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen (Overeenkomst geregistreerd op 6 oktober 2011 onder het nummer 106124/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de pluimveeslachterijen.

Met « arbeiders » worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Classificatie

Art. 2.De arbeiders worden in drie categorieën ingedeeld : Categorie I : - ophangen na « chiller »; - nekvel opensnijden, losmaken en afsnijden; - naplukken; - openmaken, ontleveren, ontharten, magen en darmen afsnijden; - maag insteken en inpakken; - op sorteermachines leggen; - inpakken; - stikken van dozen; - versnijden + inpakken; - frigowerk (normaal).

Categorie II : - aanhangen; - laden en lossen; - doden; - ontdarmen; - kroppen, trekken en longen zuigen; - frigowerk (diepvries).

Categorie III : - ophalen van kippen; - chauffeur; - mecanicien. HOOFDSTUK III. - Uurlonen

Art. 3.Op 1 januari 2011 gelden volgende minimum-uurlonen voor de arbeiders die geen zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd

38 uren/week 38 heures/semaine

Categorie I / Catégorie Ire

11,41 EUR

Categorie II / Catégorie II

11,86 EUR

Categorie III / Catégorie III

12,65 EUR


Art. 4.Op 1 januari 2011 gelden volgende minimum-uurlonen voor de arbeiders die zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 uren/week 38 heures/semaine

Categorie I / Catégorie Ire

11,80 EUR

Categorie II / Catégorie II

12,25 EUR

Categorie III / Catégorie III

13,11 EUR


Art. 5.Op 1 april 2012 worden de minimumuurlonen vermeld in de artikelen 3 en 4 verhoogd met 0,3 pct.

Art. 6.De voorwaarde van zes maanden anciënniteit is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij een zelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.

Onder tewerkstellingsperiodes dient men te verstaan de periodes gedekt door : - alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan geschorst; en/of - een interimovereenkomst.

Commentaar bij artikel 6 De partijen komen overeen dat deze periode van zes maanden opgebouwd kan worden door al dan niet onderbroken tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever in een referentieperiode van twee jaar. Eens deze voorwaarde van zes maanden is gerealiseerd, is die verworven voor alle latere periodes van tewerkstelling bij deze werkgever.

Art. 7.In afwijking op artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor arbeiders tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten volgende minimumlonen, uitgedrukt als een percentage van de in artikel 3 vermelde minimumlonen :

Leeftijd/Age

Percentage/Pourcentage

18 jaar en ouder/ 18 ans et plus

90

17 jaar/ 17 ans

80

16 jaar/ 16 ans

70

15 jaar 15 ans

60


Commentaar bij artikel 7 Deze minimumuurlonen van de jongere werklieden, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, werden vastgelegd rekening houdend met de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. HOOFDSTUK IV. - Koppeling van de uurlonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 8.De bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimumuurlonen en de aanwezigheidspremie vastgesteld bij artikel 13, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, over-eenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. HOOFDSTUK V. - Premie voor nachtarbeid

Art. 9.De nacht omvat een periode van 8 uren die, behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, loopt van 22 tot 6 uur.

Art. 10.De nachtarbeid geeft recht op een uurtoeslag van 20 pct. HOOFDSTUK VI. - Premie voor ploegenarbeid

Art. 11.Een premie gelijk aan een uurtoeslag van 10 pct. wordt toegekend voor de arbeid geleverd : - in de morgenploeg, in zover deze opeenvolgend en afwisselend is; - in de namiddagploeg.

Een premie gelijk aan een uurtoeslag van 0,43 EUR wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de morgenploeg voor zover deze niet opeenvolgend en afwisselend is.

Deze uurtoeslag wordt op 1 januari 2012 gebracht op 0,45 EUR. Behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, zijn de arbeidsuren van de ploegen als volgt vastgesteld : - voor de morgenploeg : van 6 tot 14 uur; - voor de namiddagploeg : van 14 tot 22 uur.

Deze toeslagen kunnen niet met de in artikel 10 voorziene premie voor nachtarbeid gecumuleerd worden. HOOFDSTUK VII. - Koudepremie

Art. 12.De arbeiders die gewoonlijk in koelkamers of vrachtwagens tewerkgesteld worden, hebben recht op een toeslag van : - 5 pct. wanneer de temperatuur in deze kamers of vrachtwagens lager ligt dan 5 graden Celsius; - 10 pct. in de koelkamers of vrachtwagens voor diepgevroren producten. HOOFDSTUK VIII. - Aanwezigheidspremie

Art. 13.Een minimum aanwezigheidspremie van 0,37 EUR per uur wordt per betaalperiode betaald aan de arbeiders van categorie I, op voorwaarde noch gewettigd noch ongewettigd afwezig te zijn geweest gedurende de beschouwde betaalperiode, behalve voor jaarlijkse vakantie, klein verlet, arbeidsongevallen, syndicale vorming, werkloosheid of feestdagen. HOOFDSTUK IX. - Geldigheid

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 13 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 28/03/2011 numac 2011200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen van 2011 (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden sluiten (Belgisch Staatsblad van 7 april 2011).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd vóór opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Gunstigere regelingen die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst bestonden, blijven behouden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 december 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^