Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is machtiging verleend de genaamde **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011009216 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 januari 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij koninklijk besluit van 28 januari 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren (...)

programmawet

type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/03/2011 numac 2011000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 31/03/2011 numac 2011000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011009232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Somers, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, aangewezen tot het mandaat van federaal magi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011009237 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 is de heer De Troy, W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, ter omzetting van Richtlijn 2010/67/EU, en van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, ter omzetting van Richtlijn 2010/69/EU type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2011, 116.91 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011200282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 september 2010 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 10/02/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201464 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201476 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 1 maart 2011 is de heer Luc Vanorle, inspecteur-generaal, pensioengerechtigd vanaf 1 juli 2011. Bij ministeriële besluiten van 9 maart 2011, die in werking treden op 15 februari 2010, worden de here Bij besluiten van de directeur-generaal van 1 maart 2011 zijn de heren Alexis Dehovre en Raymon(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201444 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 februari 2011 in zake het Fonds voor de beroepsziekten tegen Cesira Martinelli, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 febr « 1. Schendt artikel 35bis, eerste tot derde lid, van de wetten betreffende de preventie van beroep(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011035258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 maart 2011, dat in werking treedt op 10 maa Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de k(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011011105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de territoriale bevoegdheid van de O.C.M.W.'s voor asielzoekers type omzendbrief prom. 02/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 13 maart 2007 betreffende de samenstelling, de handel en het gebruik van bepaalde types dierenvoeders met een hoog gehalte aan toevoegingsmiddelen of voedermiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201445 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 februari 2011 in zake Mikhail Petrushevich tegen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen me(...) type bericht prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201449 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2011, heeft de Vlaam Die zaak is ingeschreven onder nummer 5114 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201448 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 februari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 februari 2011, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5112 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201447 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 februari 2011 in zake Stefanie Rommens tegen de nv « Modular Lighting Instruments », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 « Schendt artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de artikelen 1(...)

erkenning

type erkenning prom. 22/03/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011018117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

document

type document prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011003064 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2012 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende echtgenoot en be Die vermeerdering kan evenwel worden vermeden door die belasting op welbepaalde tijdstippen vooraf (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011003115 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2010, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h Een jaarverslag, uitgegeven door het Rentenfonds en in normale omstandigheden beschikbaar omstreeks(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 201    Indice mars 2011 Moyenne type indexcijfers prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011043003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...)    Indices mars 2011 Moyenne

programmadecreet

type programmadecreet prom. 14/02/2011 pub. 31/03/2011 numac 2011201349 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2011

document

type document prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201565 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** ****/**** Managers De vergelijkende selectie van **** ****/**** **** (niveau ****) voor de **** **** (****10840) werd afgesloten op 24 maart 2011. Er zijn 3 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011201566 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige goedkeuring voertuigen De vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundige goedkeuring voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG10858) werd afge(...) Er zijn 3 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 wordt Mevr. Aline Lacroix, benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 16 Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 wordt Mevr. Sophie Lobet benoemd tot rijksambtenaar in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011 worden Mevr. Karolien Journee en Mevr. Veerle Jordant benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlan Bij koninklijk besluit van 23 februari 2011 wordt de heer Jeroen Jans benoemd tot rijksambtenaar in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 maart 2011, worden benoemd tot leden van de Accredite 1° erkende huisartsen : de heren BAUVAL, M., MOUAWAD, F., SCHEVENEELS, D. en VERMEYLEN, M., in d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 maart 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een verzekering(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 maart 2011, worden hernie - de heren DE BACKER, W. en KARTOUNIAN, H., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren PELEM(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2011 numac 2011024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 januari 2011 wordt Mevr. DE JAEGHER, Sigrid, in het hogere niveau benoemd, met ingang van 1 februari 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale
^