Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 februari 2011
gepubliceerd op 18 mei 2011

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024113
pub.
18/05/2011
prom.
08/02/2011
ELI
eli/besluit/2011/02/08/2011024113/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de financie wet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010003640 bron federale overheidsdienst financien Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 sluiten voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole.

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2010;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vijftigduizend euro ( euro 50.000), aan te rekenen ten laste van artikel 52/11.33.00.01, afdeling 52, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2011, wordt toegekend als tussenkomst van de federale overheid in de werkings- en personeelskosten van het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine, Kapucijnenvoer 33, Blok J, 3000 Leuven, hierna het « CEBAM » genoemd.

Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de Katholieke Universiteit Leuven, nr. 432-0000011-57 met referentie « ZKB6641 ».

Art. 2.Deze toelage is bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten van het CEBAM, van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011, waarbij de volgende doelstellingen van algemeen belang worden nagestreefd : 1° binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Federale Overheid, de bekendheid van « evidence based practice », hierna « EBP », met inbegrip van « evidence based medicine », hierna « EBM », en « evidence based nursing », hierna « EBN », in België stimuleren, onder andere door : a) het organiseren van congressen of cursussen, b) het opstellen van artikels voor publicatie in de medische en paramedische pers, c) de interdisciplinaire opleiding, de publicatie van artikels of het onderrichten in EBP-tools aan de zorgverleners;2° de Cochrane-activiteiten (systematische reviews) in België stimuleren en ondersteunen, namelijk : a) de projecten met betrekking tot EBP bundelen, b) in kaart brengen en het opstellen van systematische reviews in België begeleiden, c) de Belgische contacten met de Cochrane Collaboration coördineren, d) de databanken die permanent verbonden zijn met het Dutch Cochrane Center (Amsterdam) bijhouden, e) systematische reviews aanmoedigen en begeleiden, f) netwerken formaliseren;3° aanbieden van : a) een externe validatie en methodologische ondersteuning van de nationale klinische richtlijnen, b) een validatie van systematische reviews, guidelines en consensusconferenties op basis van « evidence based medicine » en « evidence based nursing ». Deze laatste discipline zal in het bijzonder benadrukt worden; 4° het uitwerken en beheren van een centraal meldpunt voor alle in België op te starten aanbevelingen.Deze melding, die vooraf gebeurde, dient verplicht gesteld te worden voor de aanbevelingen waarvoor validatie door het CEBAM gevraagd wordt. Procedures dienen hiervoor uitgewerkt te worden.

Art. 3.Teneinde te superviseren of de doelstellingen beschreven onder artikel 2 gehaald worden, wordt binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een begeleidingscomité opgericht dat als volgt is samengesteld : 1° een vertegenwoordiger van de Minister van Volksgezondheid;2° dhr.Michel Van Hoegaerden of zijn vertegenwoordiger (Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer); 3° Prof.Dr. Frank Buntinx of zijn vertegenwoordiger (Katholieke Universiteit Leuven).

De twee eerstgenoemden hebben de machtiging om het activiteitenverslag bedoeld in artikel 5 goed te keuren.

Art. 4.Uitvoeringsregels : 1° tegen uiterlijk 1 april 2011 zal het CEBAM een activiteitenverslag in drie exemplaren en in elektronische versie aan de Minister van Volksgezondheid en aan het Begeleidingscomité voorleggen waarin de stand van zaken op 31 maart 2011 met betrekking tot de realisatie van de doelstellingen bepaald in artikel 2 beschreven wordt. Het CEBAM zal in dit verslag een activiteitensbalansinlassen onder de vorm van een overzichtstabel waarin zijn vermeld - de jaardoelstellingen opgenomen in het werkplan, - de daadwerkelijk geconcretiseerde verwezenlijkingen, - de spreiding van de toelagen die werden aangewend voor het verweznlijken van de uitgevoerde opdrachten, - de niet uitgevoerde opdrachten zullen moeten worden verantwoord.

De exemplaren voor de Minister van Volksgezondheid en het Begeleidingscomité worden ingediend bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer (Dienst Internationale en Strategische Coördinatie, Eurostation II, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel); 2° tegen uiterlijk 1 april 2011 zal het CEBAM eveneens de rekening van inkomsten en uitgaven van het CEBAM voor de periode bedoeld in artikel 2, de schuldvorderingsnota en de bewijsstukken die betrekking hebben op het saldo bedoeld in artikel 5, tweede lid, bij het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer indienen;3° de realisatie van de doelstellingen wordt onder de verantwoordelijkheid van Prof.B. Aertgeerts (Katholieke Universiteit Leuven) geplaatst.

Art. 5.Een voorschot van 70 % van de bedragen vernoemd in artikel 1 wordt uitbetaald van zodra dit besluit is gepubliceerd en na het indienen van een schuldvordering.

Het saldo van de toegekende toelage zal pas uitbetaald worden nadat het Begeleidingscomité het voornoemde activiteitenverslag heeft goedgekeurd en nadat de stukken bedoeld in artikel 4, 2°, bij het Directoraat-generaal Basisgezondheids-zorg en Crisisbeheer zijn ingediend.

Indien de bewezen uitgaven lager liggen dan het uitbetaalde voorschot wordt het verschil ofwel teruggestort ofwel in mindering gebracht van een eventuele volgende toelage.

Art. 6.§ 1. Enkel de personeelskosten en de werkingskosten zoals vergoedingen, lonen en wedden, sociale lasten, kleine bureaukosten en kosten van dienstverlening, komen in aanmerking. § 2. In het geval de werktijd van bepaalde personeelsleden verdeeld zou zijn tussen verschillende beroepsbezigheden, meer bepaald het onderwijs, het onderzoek en de geneeskundepraktijk, zal slechts dat gedeelte (in tienden berekend) van hun wedden in aanmerking komen, dat overeenkomt met de tijd besteed aan de werkzaamheid gesubsidieerd krachtens dit besluit.

Voor elk tewerkgesteld en gesubsidieerd personeelslid wordt een loonfiche bezorgd aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer. § 3. De beheerskosten mogen 5 % van de toegekende toelage niet overschrijden. § 4. De investeringskosten worden niet terugbetaald. § 5. De onkosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking.

Art. 7.Alle overgelegde documenten en resultaten worden in elektronisch formaat (CD-ROM), vergezeld van een gedrukte versie, aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bezorgd.

Art. 8.Alle documenten en resultaten die het CEBAM in het kader van deze toelage overlegt, zijn eigendom van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het CEBAM zal erop toezien dat op alle verslagen, aanbevelingen en documenten die opgesteld zijn door geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van deze toelagen, duidelijk aangeduid staat dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu desgevallend de eigenaar of een partner is in deze werkzaamheden.

Het CEBAM zal gebruik mogen maken van de documenten en resultaten die in het kader van deze toelage overgelegd zijn mits dit gebruik geen winstoogmerk beoogt en na schriftelijke goedkeuring van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Dit gebruiksrecht kan op ieder ogenblik door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden ingetrokken.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 10.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^