Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2011
gepubliceerd op 19 april 2011

Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de tweede schijf van de lening voor het jaar 2010 en het bedrag van de eerste schijf van de lening voor het jaar 2011, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de programmawet van 23 december 2009, die door de Federale Staat, door toedoen van de Administratie van de Thesaurie, moeten worden gestort aan het RSZ-globaal beheer

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011201696
pub.
19/04/2011
prom.
23/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/23/2011201696/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de tweede schijf van de lening voor het jaar 2010 en het bedrag van de eerste schijf van de lening voor het jaar 2011, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, die door de Federale Staat, door toedoen van de Administratie van de Thesaurie, moeten worden gestort aan het RSZ-globaal beheer


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 22, § 2;

Gelet op de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet van 23 december 2009 sluiten tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet (I) van 23 december 2009, artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 16 maart 2011;

Overwegende dat het bedrag van de lening, overeenkomstig artikel 74 van de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, door de Koning kan worden aangepast Overwegende dat de effectieve kasbehoeften van het RSZ-globaal beheer zijn geëvalueerd op basis van het verslag van de Commissie financiën die plaatsvond in de maand januari;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van de tweede schijf van de lening voor het jaar 2010, vastgesteld overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet van 23 december 2009 sluiten tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet (I) van 23 december 2009, wordt vastgelegd op 96.258.000 euro.

Art. 2.De eerste schijf van de lening, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, die door de Federale Staat, door toedoen van de Administratie van de Thesaurie, moet worden gestort aan het RSZ-globaal beheer voor het jaar 2011, wordt vastgesteld op 290.000.000 euro.

Het bedrag van de tweede schijf van de lening voor het jaar 2011 zal worden aangepast op basis van de thesaurieresultaten 2011.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 januari 2011.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

^