Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2011 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003170 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011009301 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 april 2011 is de heer Gobyn, M., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dra type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011009302 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 april 2011 : - is de heer Tasset, J.-H., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot effectief lid van de Franstalige kamer van de beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsju - zijn benoemd in de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut voor bedrijfsju(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 31 maart 2011 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de steden Brugge, Damme en de gemeente Knokke-Heist van type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Opleidingscentrum Essers Truck Academy OCF061, erkend volgens het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurde type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011201696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de tweede schijf van de lening voor het jaar 2010 en het bedrag van de eerste schijf van de lening voor het jaar 2011, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de programmawet van 23 december 2009, die door de Federale Staat, door toedoen van de Administratie van de Thesaurie, moeten worden gestort aan het RSZ-globaal beheer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011031155 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitoefening van een hoger ambt Bij ministerieel besluit van 22 februari 2000 wordt Mevr. JUILLARD, Nicole, aangewezen om het hoger ambt van Directeur-Diensthoofd dienst - rang A4 - uit te oefenen met ingang van 1 januari 2000. Bij ministe Bij ministerieel besluit van 1 maart 2011 wordt de heer BOLAND, Michel, aangewezen om het hoger(...) type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kathodische bescherming Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011 werd de erkenning van de onderneming VZW Veiligheidscontrole als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011031178 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011 werd de erkenning van de onderneming VZW Veiligheidscontrole als studiebureau op het vlak van Opslaginstallaties ingetrokken. type ministerieel besluit prom. 12/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011201422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011031186 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 19 juli 2010 wordt de beslissing van 25 mei 2010 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht de inschrijvers selecteert en de opdracht ANDERLECHT. - Bij besluit van 9 augustus 2010 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 juni 2010 (...)

decreet

type decreet prom. 17/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar zestigste zitting in Genève op 23 juni 1975

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité in het kader van het programma voor de preventie van colorectale kanker type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2010 houdende bepaling door de Regering, op grond van een advies uitgebracht door het IFC (Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan), van het opleidingsplan van de module waarin onder andere de inhoud van de opleiding, alsook de doelstellingen van de opleiding en de te verwerven vaardigheden vastgelegd worden met toepassing van artikel 25, § 3, van het decreet van 30 april 2009 houdende uitvoering van het protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het rooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van een radiofrequentie voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011201757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011018147 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Laure MEERT c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Brussel(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011201838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoemingen. - Errata In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 30 maart 2011 houdende benoeming v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011003164 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 april 2011, dat in werking treedt op 27 juni 2011, wordt het mandaat van de heer Luc Versele, als lid van het directiecomité van het Besche

document

type document prom. -- pub. 19/04/2011 numac 2011201831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Op 1 april 2011 werd de heer Meunier, Marcel, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaat
^