Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2011
gepubliceerd op 23 mei 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. - Addendum

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011202353
pub.
23/05/2011
prom.
13/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


13 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. - Addendum


In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2011 werd het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers gepubliceerd, voorafgegaan door een verslag aan de Koning.

Dit besluit maakte het voorwerp uit van het advies ****. 49.192/1 van de Raad van ****, gegeven op 17 februari 2011.

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van **** wordt hierna het betreffende advies van de Raad van **** alsnog gepubliceerd.

ADVIES 49.192/1 VAN 17 FEBRUARI 2011 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van ****, afdeling ****, eerste kamer, op 20 januari 2011 door de Minister van **** verzocht haar, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers", heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van **** de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling **** geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, teneinde de in dat besluit opgenomen regeling in overeenstemming te brengen met sommige bepalingen van **** 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op ****, **** 2004/38/EG van het **** **** en de Raad van 29 april 2004 [1], de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van **** **** van de **** (****) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.2. Rechtsgrond voor het ontwerp wordt geboden door de artikelen 7 en 8, § 1, van de wet van 30 april 1999, waaraan wordt gerefereerd in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp. Onderzoek van de tekst **** **** **** in de **** tekst van het opschrift van het ontwerp "van de artikelen" (niet : van artikels).

Aanhef 1. In het eerste lid van de aanhef van het ontwerp dient in de **** tekst aan het einde te worden geschreven "..., artikelen 7 en 8, § 1;". 2. In het zesde lid van de aanhef, waarin wordt verwezen naar het advies van de Raad van ****, **** men in de **** tekst "de wetten op (niet : betreffende) de Raad van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973". Artikel 2 In de inleidende zin van artikel 2 van het ontwerp dient eveneens melding te worden gemaakt van het wijzigende koninklijk besluit van 28 mei 2009.

Artikel 3 1. In de inleidende zin van artikel 3 van het ontwerp dient ook melding te worden gemaakt van de wijzigende koninklijke besluiten van 23 april 2008 en 28 mei 2009.2. Tenzij het de bedoeling zou zijn om de verwijzing in het ontworpen artikel 2, eerste lid, 27° en 28°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 (artikel 3, 1°, van het ontwerp) naar respectievelijk artikel 1, 4°, en artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 te beperken tot de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2007, waardoor de gelding van latere wijzigingen van die bepalingen wordt uitgesloten, dienen de woorden, "gewijzigd bij het (in de **** tekst niet : ****) koninklijk besluit van 31 augustus 2007" te worden weggelaten.3. **** in het ontworpen artikel 2, eerste lid, 27° en 28°, **** men het opschrift van "het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van **** **** van de **** (****) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen" telkens voluit.Op die wijze worden tevens enkele storende fouten in de **** tekst weggewerkt. 4. In artikel 3, 2°, van het ontwerp **** men in de **** tekst "in het derde lid, worden...".

Artikel 4 In het ontworpen artikel 17, 6° en 7°, **** men telkens "op basis van artikel 10bis van dezelfde wet (niet : van de hoger vermelde wet)".

In het ontworpen artikel 17, 9°, **** men in de **** tekst "aan (niet : Aan) de echtgenoot".

Artikel 5 Luidens artikel 5 van het ontwerp treedt de ontworpen regeling in werking de dag waarop zij in het Belgisch **** (in de **** tekst niet : ****) wordt bekendgemaakt.

Tenzij er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding bepaald door artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in ****, het opmaken, bekendmaken en **** van wetten en verordeningen, dient in beginsel te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding teneinde elkeen een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe regels.

In dat verband wordt door de gemachtigde volgende reden opgegeven : "****'**** est de **** pas **** **** **** au niveau de ****'**** de **** **** **** et de **** **** la **** soit dès **** **** en **** **** les **** et les **** **** ****".

Dergelijke reden kan evenwel op elke ontworpen (wijzigende) regeling worden betrokken, zodat moet worden vastgesteld dat met betrekking tot het voorliggende ontwerp de opgegeven reden niet specifiek is.

Artikel 5 dient bijgevolg uit het ontwerp te worden weggelaten.

Slotopmerking **** stellers van het ontwerp zullen kunnen vaststellen dat veel van de hiervoor gemaakte opmerkingen enkel betrekking hebben op de **** tekst van het ontwerp. **** is raadzaam om in de toekomst dezelfde aandacht te besteden aan de redactie van zowel de **** als de **** tekst van een ontwerp.

De kamer was samengesteld uit : De heren : ****. VAN ****, ****, ****. ****, ****. VAN ****, staatsraden, ****. ****, ****. ****, assessoren van de afdeling ****, Mevr. ****. ****, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door Mevr. ****. VAN ****, auditeur.

DE GRIFFIER, ****. ****. DE VOORZITTER, ****. VAN ****. _______ Nota [1] Richtlijn 2004/38/EG van het **** **** en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van **** (****) ****. 1612/68 en tot intrekking van **** 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/****.

^