Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 april 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Jules Messinne, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 31 december 2011 in ruste gesteld. Hij heeft recht op het emeritaat en wordt gemachtigd de ti type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011007069 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 8311 van 16 maart 2011 wordt kapitein-commandant vlieger P. Herman op pensioen gesteld op 1 april 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011007067 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 8308 van 3 maart 2011 wordt het Militair Ereteken van tweede klasse wegens een daad van moed of toewijding verleend aan kwartiermeester-**** **** : « op 30 september 2010, tijdens een **** op grote diepte, zijn leven geriskeerd te heb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011007066 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8303 van 3 maart 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de la **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011007070 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 8309 van 3 maart 2011 wordt het Militair Ereteken van 2de klasse, voor buitengewone diensten toegekend aan : - eerste meester-chef ****. - eerste kwartiermeesters-chef ***** en ****. ****, voor : « Meer dan twintig dienstjaren(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011009240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2010, dat in werking treedt op 2 mei 2011, is aan de heer Wets, Ph., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Ukkel. Het is hem vergund de titel van zijn Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011009241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 september 2010, dat in werking treedt op 30 april 2011, is aan de heer Thiry, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel. H Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, dat in werking treedt op 30 april 2011, is aan de h(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011012014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gefinancierd door middel van kapitalisatie type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011201500 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 8 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

arrest

type arrest prom. 14/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie tot wijziging van het besluit van 25 augustus 2008 tot machtiging van bevoegdheden met toepassing van artikel 15, lid 4, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011201520 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 februari 2011 in zake de vennootschap naar Roemeens recht « Gabro Job Center SRL SC » tegen de bvba « J.Y.C Concept » en anderen, waarvan de expedi « Schendt artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 19 februari 1990,(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011201521 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 211.468 van 23 februari 2011 in zake Roland Rütter tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2011 « Is artikel 42, § 3, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere be(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2010 pub. 04/04/2011 numac 2011029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de weddeschalen van de ambten van het administratief personeel, het meesters- vak- en dienstpersoneel van de schoolinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de ambten van de administratieve personeelsleden van het niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2011 pub. 04/04/2011 numac 2011201594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011024050 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Dit bericht dient tot wijziging van de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijst met werkzame stoffe(...) Deze lijst wordt als volgt gewijzigd : 1) Rij 7 wordt vervangen door : type bericht prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011031153 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Advies Tijdens zijn zitting van 14 maart 2011, heeft het Rechtscollege, zoals bedoeld in artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, Mevr. Sophie TEMMERM type bericht prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011201507 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 maart 2011, heeft de Franse Ge Die zaak is ingeschreven onder nummer 5117 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewest

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning (niveau A) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (ANG11001). - Erratum Deze selectie is reeds versche(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. type erratum prom. 15/07/2010 pub. 04/04/2011 numac 2011029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende inrichting van het alternerend onderwijs binnen het gespecialiseerd secundair onderwijs en de samenwerking met de Centra voor Alternerend Onderwijs en Vorming. - Erratum

document

type document prom. 09/12/2010 pub. 04/04/2011 numac 2011200708 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en voor de thuishulp

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011007065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling. - Benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 8301 van 3 maart 2011 : Marine De aangestelde vaandrig-ter-zee tweede **** **** leerlingen gesproten uit de 101**** promotie van de hogere zeevaartschool, van wie de namen ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011007068 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming in de basisgraad van een kandidaat-hulpofficier ATC Bij koninklijk besluit nr. 8310 van 16 maart 2011 : Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-hulpofficier ATC K. Maeyninckx, op 27 augustus 2010 benoemd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011009192 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2010 wordt Mevr. Gomis, Ludivine, geboren op 4 oktober 1979, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federal Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2011 wordt de heer Erwin Hermans vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011022125 bron pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 maart 2011 : De heer Gerd Moonen wordt bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A2 met de titel van eerste attaché van financiën , bij de Pensioendienst (...) De heer Alex De Troch wordt bevorderd door overgang naar het hoger niveau tot de klasse A2 met de t(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011009238 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Proces-verbaal van de loting van de leden van de zittende magistratuur, de magistraten van het openbaar ministerie en de secretarissen, ingevolge de derde oproep tot kandidaten, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuch Het mandaat van de leden van de Nationale Tuchtraad die behoren tot de rechterlijke orde, heeft een(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/04/2011 numac 2011018121 bron belgische senaat Tweede oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 6, § 2, derde lid, van Het mandaat van de huidige leden verstrijkt op 27 maart 2011. Samenstelling van de Commissie. - (...)
^